Гражданско дело 11985/2016 - Определение - 31-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№9372                                       31.10.2016 г.                              гр.Пловдив                                      

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XXI гр. състав, в закрито заседание  на 31.10.2016 г. в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11985/2016 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по искова молба вх. № 45073/31.08.2016 г. от И.А.А., ЕГН ********** против „Фронтекс Интернешънъл” ЕАД, ЕИК 200644029.

С разпореждане на съда № 71678/04.10.2016 г. исковата молба е оставена повторно без движение, като на ищеца са дадени конкретни указания в какво се състоят нередовностите. Препис от разпореждането е връчено редовно на съдебния адресат на страната на 19.10.2016 г., видно от наличната по делото разписка. Със същото ищецът е уведомен за неблагоприятните последици от процесуалното си бездействие.

До момента в съда не е постъпила уточняваща молба, с която да са отстранени указаните нередовности в дадения едноседмичен срок, като не са представени и доказателства за внесена по сметка на съда дължима държавна такса в указания конкретен размер, което мотивира извода на съда да върне исковата молба като нередовна, поради процесуалното бездействие на страната, изразяващо се в неизпълнение на указанията на съда.

Така мотивиран и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 45073/31.08.2016 г. от И.А.А., ЕГН ********** против „Фронтекс Интернешънъл” ЕАД, ЕИК 200644029, поради неизпълнение в дадения едноседмичен срок на указанията за отстраняване на нередовностите й.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 11985 по описа за 2016 г. на Районен съд- Пловдив. 

 

Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

 

           СЪДИЯ:п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП