Гражданско дело 11983/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3264                                  31.10.2016 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІI граждански състав, в публично заседание на двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                                                                  

при участието на секретаря Радка Стефанова и прокурора Елена Богданова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11983 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 1 и т. 2 от Закона за закрила на детето.

...........................................................................................................................................

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на детето ***, ЕГН: **********, родена на *** г. от майка - В.И.Н., ЕГН: ********** и баща - непосочен в удостоверението за раждане в семейството на роднини - *** – С.Н.Н., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, за срок - до навършване на *** възраст, а ако учи – до *** възраст.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” - Стамболийски да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

        

                                                                       СЪДИЯ: /п/

                                                                                    /Диляна Славова/

 

Вярно с оригинала

РС