Гражданско дело 11978/2016 - Определение - 04-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8351                                04.10.2016 година                             град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, II граждански състав, в закрито заседание на четвърти октомври две хиляди е шестнадесета  година, като разгледа докладваното от съдия Славова гражданско дело № 11978 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

            Производството по делото е образувано след отделяне на насрещен иск, обективиран в подаден писмен отговор от Община Пловдив, представлявана от *** – И.Т., чрез юриск. М.Т., изпратен по подсъдност от Пловдивския окръжен съд с писмо с вх. № 44888/31.08.2016г.

            С Разпореждане от 07.09.2016г. „исковата молба“ е оставена без движение, с указание до ищеца да представи искова молба /доколкото настоящата е обективирана в писмен отговор, депозиран по друго дело/, която да съдържа името и адреса на ответника, цената на иска, фактически обстоятелства, на които се основава искането, в това число и претенцията за заплащане на обезщетение за забава, както и  преписи от исковата молба и приложенията за връчване на ответните страни. Указано му е също да представи доказателства за внесена държавна такса за всеки от обективно съединените искове  - за главница и лихва в размер на по 4% върху цената на иска, но не по – малко от 50 лева по сметка на ПРС, в полза на бюджета на съдебната власт.

            Съобщение до ответната Община, ведно с указанията на съда е получено от служител на ответника на 13.09.2016г., като в рамките на указания срок /изтекъл на 20.09.2016г./, а и до настоящия момент не са отстранени нередовностите на исковата молба, поради което и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК  исковата молба следва да бъде върната поради процесуалното бездействие на страната, изразяващо се в неизпълнение на дадените указания.

 

Водим от горното и на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба  постъпила с писмо с вх. № 44888/31.08.2016г., подадена от Община Пловдив, представлявана от *** – И.Т., чрез юриск. М.Т..

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 11978/2016г. по описа за 2016 г. на Районен съд- Пловдив, ІІ – ри граждански състав. 

Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

 

                                                                       

Районен съдия: /п/

              /Диляна Славова/

Вярно с оригинала

РС