Гражданско дело 1197/2016 - Решение - 28-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  3220

28.10.2016  година, град Пловдив

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в публично заседание на тридесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ       

при участието на секретаря Иванка Чорбаджиева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1197 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е осъдителен иск с правна квалификация чл. 288, ал. 12 КЗ (отм.).

Предявен е осъдителен иск от Г. ф., със седалище и адрес на управление: град С., ул. „Г. И.” № ..., представлявано от и. д. Б. И. М., против Г.С.А..

В исковата молба е посочено, че на ... г. в село С. на ул. „И. В.” срещу № ... е настъпило ПТП по вина на ответника, който управлявал лек автомобил „....” с рама ... и рег. № .... Твърди се, че поради движение с несъобразена с релефа и състоянието на пътя скорост ответникът изгубил контрол над управлението и навлязъл в лентата за насрещно движение, където ударил в страничната лява част, движещия се насрещно в права посока лек автомобил „....” собственост на Н. Н., като му нанесъл редица щети подробно описани в уточняващата молба. Ответникът управлявал МПС, без да има сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, като ищецът на основание чл. 288, ал. 1, т. 2, буква „а” от Кодекса за застраховането (отм.) изплатил на увредения сумата от 2893.73 лева обезщетение за нанесените вреди с преводно нареждане от ... г. Въпреки, че ответникът бил поканен да възстанови изплатената сума, до момента той не бил изпълнил задължението си. Моли за осъждане на ответника да заплати сума, ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното погасяване. Претендира разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба, от назначения на ответника особен представител, с който се оспорва претенцията. На първо място, прави възражение за недопустимост на предявения иск, позовавайки се на разминаване между твърденията на ищеца и представените доказателства. На следващо място се оспорва основателността на иска. Твърди, че от ангажираните доказателства не се установява именно ответникът при управление на посочения от ищеца автомобил да е станал причина за настъпването на ПТП. Възразява за липса на предпоставки за изплащане на обезщетението, тъй като от направена справка в интернет страницата на Г. ф. се установявало, че за посочения от ищеца автомобил нямало записано ПТП. Възразява се и за разминавания в обстоятелствата посочени в справката за сключени застраховки. На базата на това се прави и възражение за неотстраняване на нередовностите на исковата молба. Оспорва се и настъпването на изискуемостта на задълженията. Моли се искът да бъде отхвърлен.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и по реда на чл. 235, ал. 2, вр. с чл. 12 ГПК, обсъди възраженията, доводите и исканията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

От протокол за ПТП № ... от ...г. се установява, че на посочената дата в село С., ул. „И. В.“, срещу номер ..., между управляваният от ответника Г.С.А. лек автомобил „...”, с рег. № .. и рама: ... и управлявания от Н. Н. лек автомобил „...“ било реализирано ПТП, при което ответникът движейки се с несъобразена скорост, завърта се, навлиза в платното за насрещно движение и удря втория участник. Протоколът не се ползва с обвързваща доказателствена сила относно посочения в него механизъм на ПТП, тъй като произшествието не се е осъществило пред длъжностното лице. Последният обаче се установява от назначената по делото САТЕ. В съдебно заседание експертът допълва заключението в тази насока, като посочва, че механизмът на ПТП e такъв какъвто е посочен в протокола. В. л. дава заключение, че между механизма на ПТП и вредите по автомобила „...“ има причинна връзка. Заключението е изготвено компетентно, обосновано е, не е оспорено от страните и следа да бъде кредитирано.

От посочения механизъм на ПТП се установява, че вина за инцидента има ответникът, тъй като не е спазил разпоредбата на 20, ал. 1 ЗДвП.   

Вследствие на инцидента на лекия автомобил „...“ собственост на Н. Н., са причинени щети, описани в приложената към исковата молба техническа експертиза за щета и намиращи се в причинна връзка с ПТП, съглансо приетата САТЕ. За тях е било определено обезщетение в размер на 2893.73 лева. То е било изплатено на пострадалия, видно от преводно нареждане от ...г.

Установява се, че ответникът е управлявал МПС без сключена застраховка „Гражданска отговорност”, която би покрила причинените от него вреди на трети лица. Възраженията на особения представител в тази насока не могат да бъдат споделени, тъй като се основават единствено на разминаването между рег. № на управляваното от ответника МПС, посочен в Протокола за ПТП-... и този посочен в уточняващата молба- .... Сравнението на двата номера разкрива, че е налице техническа грешка при изписването на последните две букви, а това не би могло да доведе до отхвърлянето на претенцията. В случая, в исковата молба моторното превозно средство, което е управлявал ответника при процесния инцидент, е индивидуализирано и с други белези- марка, модел и номер на рама, които напълно съответстват на записаните в протокола за ПТП. Видно от представената по делото справка за този автомобил към датата на ПТП- ...г., липсва валидна застраховка „ГО“. Такава е била сключена едва на ...г., а предходната е прекратена на ...г. Представените от особения представител справки се отнасят до различен автомобил от този управляван от ответника при инцидента и това е видно от разминаването в посочената в документа рама. Ето защо, тези доказателства не опровергават останалите събрани по делото.   

В случая са налице предпоставките на чл. 288, ал. 12 КЗ (отм.), тъй като след изплащане на обезщетението, ищецът встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите по ал. 8. Обемът на регресното вземане се определя от по-малката от двете суми– на извършеното плащане и размера на действителните вреди. От заключението на САТЕ се установява, че размерът на вреди възлиза на 4019.37 лева с ДДС, а ищецът е заплатил сумата от 2893.73 лева.

Предвид изложеното, претенцията се явява доказана по основание и размер и следва да бъде уважена изцяло, като ответникът се осъди да заплати на ищеца търсената сума, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на исковата молба до погасяване на вземането.

По отговорността за разноски:

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал.1 ГПК на ищеца следва да бъдат присъдени и направените от него разноски в производството в размер на 115.75 за държавна такса, 432.56 възнаграждение за особен представител на ответника, 100 лева за СТЕ и 5 за съдебно удостоверение.  

            Така мотивиран, съдът

                                                               Р Е Ш И :

ОСЪЖДА Г.С.А., ЕГН **********, да заплати на Г. ф., с административен адрес гр. С., ул. „Г. И.” № ..., сумата от 2893.73 лева /две хиляди осемстотин деветдесет и три лева и седемдесет и три стотинки/- главница, представляваща регресно вземане за изплатено от Г. ф. по щета № .../... г. обезщетение за имуществени вреди на лек автомобил „....“ с рег. № ..., собственост на Н. Т. Н., причинени вследствие на ПТП, реализирало се на ...г. в село С., на ул. И. В., срещу № ..., от Г.С.А., като водач на лек автомобил „....“ с рама № ..., без да е имал сключен договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда ... г. до окончателното й погасяване, както и съдебно - деловодни разноски в размер на общо 653.31 лева /шестстотин петдесет и три лева и тридесет и една стотинки/.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                             

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                            /Тоско Ангелов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ