Гражданско дело 1187/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Гражданско дело 1187/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  3214

28.10.2016 година, град Пловдив

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в публично заседание на тридесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

при участието на секретаря Иванка Чорбаджиева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1187 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени осъдителни искове от „Рико“ ЕООД срещу „...-92“ ЕООД за заплащането на сумата от 1448.60 лева, представляваща цена на получена, но незаплатена стока по протокол от ...г., както и сумата от 172.51 лева- мораторна лихва за забавено плащане на задължението за периода от ...г. до ...г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното й погасяване.

Ищецът твърди, че с ответника са сключили договор за дистрибуция на ...г., по който му били предадени стоки, подробно описани в уточняваща молба. Предаването станало на ...г. като за него бил съставен протокол № .... Падежът на задължението на ответника било определено в договора и той изпаднал в забава на ...г., поради което дължал и обезщетение в размер на законната лихва за периода до датата на завеждане на исковата молба. Иска се присъждане и на законната лихва от подаването на исковата молба до изплащане на вземането. Претендира разноски.   

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор от ответното дружество.

Ответникът е бил редовно призован за първото съдебно заседание, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 5 ГПК, на седалището и адреса на управление на дружеството, вписани в Търговския регистър, като в определението по чл. 140 ГПК, изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение. За тази възможност страната е предупредена и със съобщението, с което й е връчен препис от исковата молба и приложенията.

В съдебно заседание проведено на 30.09.2016 г. представител на ответника не се е явил, няма и направено искане делото да се гледа в негово отсъствие. Същевременно ищецът, чрез пълномощника си, изрично е поискал на основание  чл. 238, ал. 1 ГПК да бъде постановено неприсъствено решение срещу него.

Съдът намира, че всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение са налице. Ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, не изпраща представител в първото по делото заседание, редовно призован и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. От приложените писмени доказателства може да се направи извод за вероятна основателност на исковите претенции.

Съгласно чл. 239, ал. 2 ГПК не следва неприсъственото решение да се мотивира по същество.

Ето защо следва да се постанови решение по реда на чл. 239 ГПК, с което предявените искове да се уважат изцяло.

По отговорността за разноски:

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски

Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА „...-92“ ЕООД, ЕИК 202860933, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл. 122, вх. 2, ет. 6, ап. 28, да заплати на „Рико“ ЕООД, ЕИК 115620894, следните суми: 1448.60 лева /хиляда четиристотин четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки/- главница, представляваща цена на получена, но незаплатена стока по договор за дистрибуция от ...г., съгласно протокол № ... от ...г., 172.51 лева /сто седемдесет и два лева и петдесет и една стотинки/- обезщетение за забавено плащане на задължението за периода от ...г. до ...г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба в съда– 01.02.2016 г. до окончателното и погасяване.

ОСЪЖДА „...-92“ ЕООД, ЕИК 202860933, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл. 122, вх. 2, ет. 6, ап. 28, да заплати на „Рико“ ЕООД, ЕИК 115620894, сумата от 461.54 лева /четиристотин шестдесет и един лева и петдесет и четири стотинки/, разноските по делото.

Решението не подлежи на обжалване, като ответникът може да търси защита по реда на чл. 240 ГПК пред ПОС в едномесечен срок от връчването му.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                                                                              /Тоско Ангелов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ