Гражданско дело 11858/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Гражданско дело 11858/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  3217                        28.10.2016 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Секретар Величка Динкова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 11858 по описа за 2016 година.

         

Предявена е молба за защита от домашно насилие с правно основание чл.4 и 5 от ЗЗДН.

..........................................................................................................................................................................................

            Водим от горното, съдът  

 

Р    Е    Ш    И  :

 

           ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл.5, ал.1 т.1 ЗЗДН, Г.А.Н. ЕГН ********** с адрес ***, ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване на домашно насилие – психическо и физическо по отношение на В.И.П. ЕГН ********** с адрес ***.

           ЗАБРАНЯВА, на осн. чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН,  на Г.А.Н. ЕГН ********** с адрес ***, ДА ПРИБЛИЖАВА, на разстояние по-малко от 50 м. /петдесет метра/, жилището на молителя В.И.П. ЕГН **********,  находящо се на с адрес ***.

           МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА, се определят за срок от шест месеца, считано от влизане в сила на решението по делото.

           ОСЪЖДА, на осн. чл.5 ал.3 от ЗЗДН, Г.А.Н. ЕГН ********** с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ ГЛОБА в размер на 700 /седемстотин/ лева, в полза на Държавата, по Бюджета на Съдебната власт и сметка на Пловдивския районен съд.

ОСЪЖДА, на осн. чл.11 ал.2 от ЗЗДН, Г.А.Н. ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, в полза на Държавата, по Бюджета на Съдебната власт и сметка на Пловдивския районен съд.

ОСЪЖДА, на осн. чл.78, ал.1 и 5 ГПК, Г.А.Н. да заплати на В.И.П. сумата 400 лв. /четиристотин лева/, представляваща деловодни разноски.

 

            РАЗПОРЕЖДА да бъде издадена заповед за защита, която да съдържа предупреждение за последиците от неизпълнението й по чл.21, ал.2 от ЗЗДН, като копие от същата да се изпрати на РПУ гр.Пловдив, ведно с препис от настоящото решение ,за сведение и изпълнение.

 

 

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му, пред Пловдивския окръжен съд, като обжалването не спира неговото изпълнение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п./Ж.Желев/

 

            Вярно с оригинала

            ВД