Гражданско дело 11836/2016 - Определение - 18-10-2016

Определение по Гражданско дело 11836/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8978

 

 гр. Пловдив, 18.10.2016г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV бр. състав в закрито съдебно заседание на осемнадесети  октомври  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 11836 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Х.И.П.  е депозирал искова молба  с правно  основание чл. 127а ал.2 от СК  против  В.С.  И..

Молбата е  оставена  без движение с Разпореждане  от 31.08.2016г. с възможност за  ИЩЕЦА в едноседмичен срок от съобщението  да  отстрани пречките за движението на  исковата молба.

Съобщението за разпореждането на съда е връчено на ищеца на 26.09.2016г. В указания  срок  от  една  седмица  ищеца е бездействал. И до настоящия момент не са  изправени нередовностите на  исковата  молба.

 

При така изложените обстоятелства съдът намира, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл.127 от ГПК.

Тъй като молителите не са  отстранили констатираните нередовности на исковата молба, на основание чл.129, ал.3 от ГПК същата следва да се върне, а производството по делото да се прекрати.           

         По изложените съображения съдът

 

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА исковата молба с вх. № 44789/30.08.2016г. на  ПРС , подадена  от Х.И.П.  с правно  основание чл. 127а ал.2 от СК  против  В.С.  И..

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 11836/2016г. на ПРС-ІV бр. с. 

 

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.