Гражданско дело 11816/2016 - Определение - 03-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   № 8289

 

гр. Пловдив, 03.10.2016 г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти гр. състав, в закрито заседание на  трети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АСП. ГЕОРГИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11816/2016 г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по искова молба, подадена от М.М.С. *** срещу Г.И.И., Д.В.И., Б.Х.Г., С.Г.Г. и Г.С.Г..  Предявен е бил иск за осъждане на ответниците да му заплатят „до 200 000 лева” обезщетение за вреди вследствие на подавани от горепосочените лица жалби срещу ищеца във връзка с водени имуществени спорове между ищеца и ответниците, като делото е изпратено по подсъдност от ПОС, на който е пратено по подсъдност от ОС - Стара Загора. След оставяне на исковата молба без движение от ОС Пловдив ищецът е уточнил само и единствено размера на исковите претенции, като е предявил всяка от тях за по 5100 лева, частично от по-голяма сума, срещу всеки от ответниците, била му е допусната правна помощ и му е назначен особен представител, от който ищецът се е отказал, като с определение от 03.08.2016г. е освободен адв. Ц. и е прекратена предоставената правна помощ на ищеца. С определение от същата дата делото е пратено по подсъдност на ПРС, предвид уточнението в размера на исковите претенции, като и двете определения са стабилизирани. Междувременно ищецът е бил освободен от заплащане на ДТ по иск в размер на 200 000 лева, какъвто понастоящем не е предявен изобщо.

Исковата молба към момента на изпращането си на ПРС е била нередовна, не са били изпълнени указанията на ПОС и срокът за отстраняването им е бил изтекъл. Ето защо с разпореждане от 07.09.2016г. исковата молба отново е оставена без движение, този път от РС – Пловдив, на основание чл. 127 ал. 1 т. 1, 4 и 5 и чл. 128 т. 2 от ГПК, като е указано на ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението с писмена молба с препис за другите страни да уточни следното: 1. Да посочи конкретно по време, място, начин, способ и средства с кои свои действия всеки един от ответниците е причинил на ищеца съответните увреждания, какво представляват те по вид и характер, както и в какво точно се изразяват претърпените от страната неимуществени вреди. В тази връзка е указано на страната, че без подобна конкретизация претенциите й остават неясни и липсата на фактически твърдения и описание на всеки един от елементите на деликта- деяние, вина, противоправност, причинна връзка и вреда води до недоказаност на иска; 2. Да посочи каква е връзката на водените между страните имотни спорове в други производства и настоящия процес, който е с различен предмет; 3. Да формулира ясен петитум в исковата молба по отношение на всеки един от ответниците, съобразно претендирания размер на обезщетението; 4. Да внесе по сметка на Районен съд- Пловдив дължимата държавна такса по делото в общ размер на 1 020 лева (хиляда и двадесет лева) на основание чл. 72 ал. 1 от ГПК, като представи и платежния документ, удостоверяващ внасянето на горната сума. В тази връзка е указано на ищеца, че същият е бил освободен от внасяне на държавна такса по първоначалния иск, предявен в пълния му размер от 200 000 лева, а не по намалената частична претенция по отношение на всеки от ответниците от по 5 100 лева. Също така изрично е указано на страната, че съдът няма служебно задължения по своя инициатива да събира доказателства, които ползват страните в процеса, с цел отстраняване нередовностите на исковата молба, а само указва на страните за кои факти те не сочат доказателства. Указано е на ищеца, че при неизпълнение на указанията в дадения срок, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото- прекратено.

Съобщението с указанията ан съда е връчено на ищеца на 20.09.2016г. Още на 16.09.2016г. същият е заявил желание да бъде освободен от заплащане на държавна такса на база вече представените от него документи, въз основа на които е бил веднъж освободен от заплащане на такава по иска от 200 000 лева, тъй като е тежко болен и безработен. По отношение на останалите указания на 27.09.2016г. е депозирал молба, че е в невъзможност да изпълни същите, тъй като съдът следва служебно да изиска преписки на ЦПЗ Стара Загора и прокуратурата (непосочено коя) за доказателства по делото и без изискването им е в невъзможност да посочи кое лице с кое конкретно деяние му е причинило вреди. Искане за продължаване на срока за изпълнение на указанията не е направено, като към момента срокът (повторно даден от РС Пловдив, при изтекъл вече срок за отстраняване на нередовностите, за които е дал указания ПОС), е изтекъл.

С оглед на горното съдът намира, че нов срок за изпълнение на указанията на съда не следва да бъде даван. Дори да бъде освободен ищецът от заплащане на държавна такса, останалите указания остават неизпълнени и за пореден път се иска от ищеца същите ад се изпълнят от самия съд, който първо да събере доказателствата по делото, което е недопустимо.

Ето защо съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 129, ал. 3, вр. с чл. 127, ал. 1, т. 1, 4 и 5 исковата молба да бъде върната, а производството по делото –  изцяло прекратено.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 2580/24.02.2016г. на РС Стара Загора, вх. № на РС Пловдив 44703/30.08.2016г., подадена от М.М.С. *** срещу Г.И.И., Д.В.И., Б.Х.Г., С.Г.Г. и Г.С.Г..

 ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр. дело № 11816/2016г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: / п /

Вярно с оригинала.

ИК