Гражданско дело 11794/2016 - Определение - 26-10-2016

Определение по Гражданско дело 11794/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 9226

26.10.2016 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията Ангелов гражданско дело № 11794 по описа на съда за 2016г., намира следното:

            Производството е образувано по искова молба на С.Д.Л. срещу Н.Г.Л..

            С разпореждане на съда от 05.10.2016г. исковата молба е оставена без движение, като на ищцата са дадени конкретни указания в общо 22 точки и подточки, които е следвало да бъдат изпълнени в едноседмичен срок от съобщението.

            Разпореждането, съдържащо всички дадени указания е връчено лично на ищцата на 14.10.2016г., предвид оттеглянето на правата на посочения в исковата молба съдебен адресат. С връченото съобщение ищцата е уведомена и за неблагоприятните последици от процесуалното си бездействие.

Едноседмичният срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 21.10.2016г.- петък, работен ден.

До момента (26.10.2016г.) все още не е отстранена нито една от указаните нередовности на исковата молба, нито е постъпило искане за продължаване на предоставения срок, поради което същата следва да бъде върната.

Водим от горното и на основание чл. 129 ал. 3 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА искова молба с вх. № .../...г., подадена от С.Д.Л. срещу Н.Г.Л..

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 11794 по описа за 2016 г. на Районен съд- Пловдив, XIV гр.с. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищцата.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                          / Тоско Ангелов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ