Гражданско дело 11781/2016 - Определение - 13-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8676                                      13.10.2016 г.                                   гр.Пловдив

              

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІX гр.с., в закрито заседание на 13.10.2016 г. в състав:

                                

                                                                                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: КРИСТИНА ТАБАКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11781 по описа на ПРС за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба с вх. № *****/29.08.2016 г., депозирана от В.П.А., ЕГН **********, Я.А.А., ЕГН ********** и Д. А.М., ЕГН **********,***, против К. Т.А., ЕГН **********,***, за постановяване на решение, с което задължението им за гледане и издръжка по Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, сключен на 27.12.1996 г., обективиран в Нотариален акт № ***, том **, дело № ***** от 27.12.1996 г. на Нотариус при ПРС,  да бъде трансформирано в паричния му еквивалент.

В исковата молба, ищците твърдят, че Я.А.А., ЕГН ********** и съпругата му – ответницата К. Т.А., ЕГН **********, сключили  със сина им А.Я. А. /съпруг на първата ищца/ Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, сключен на 27.12.1996 г., обективиран в Нотариален акт № ***, том **, дело № ***** от 27.12.1996 г. на Нотариус при ПРС, следния недвижим имот: 4/9 ид. части от дворно място, цялото от 626 кв.м. по нотариален акт, а по скица от 650 кв.м., ведно с целия първи етаж от двуетажната жилищна сграда, който етаж се състои от две стаи, салон и кухня с ниша, както и пристройките на приземния етаж и първия етаж от източната страна на сграда, както и две стаи и салон от избените помещения, които са с отделен, самостоятелен вход от южната страна на сградата, представляващи парцел VІІ-856 от кв. 20 по плана на гр. С.. Процесният имот представлявал съпружеска имуществена общност, тъй като първата ищца го придобила по време на брака й с А.Я. А.. Последният починал на 20.12.2013 г. и оставил за негови законни наследници – В.П.А. /преживяла съпруга/ и двете му деца – Я.А.А. и Д. А.М.. Твърдят също, че през месец май 2015 г. починал и прехвърлителят Я.А.А., ЕГН **********, и от този момент взаимоотношенията между ищците и ответницата се влошили, като се излагат твърдения, че ответницата възпрепятства усилията им, да се грижат за нея.   

Към исковата молба са приложени Скица и Удостоверение за данъчна оценка, издадено от Община С., според което данъчната оценка за 2016 г. на процесния имот в гр. С., ул. „Р.“ № **, възлиза на 26 307.50 лева.

При договора за прехвърляне на имущество срещу издръжка и гледане, задължението на приобретателя следва да се изпълнява от момента на сключване на договора до смъртта на прехвърлителя, като това задължение е неделимо, както по своя характер, така и поради намерението на страните, като е недопустимо да се дели по обем и на периоди. Поради това частичното неизпълнение е равнозначно на пълно неизпълнение и основание за разваляне на договора за издръжка и гледане.

Развалянето на договора се осъществява по съдебен ред, когато обект на престацията на прехвърлителя е недвижим имот. При евентуално уважен иск за разваляне на договора за издръжка и гледане, същият има за последица - връщането на имота в патримониума на прехвърлителя, т.е. вещнотранслативен ефект. Цената на иска се определя по реда на чл. 69, ал. 1, т. 4 вр. т. 2 ГПК – данъчната оценка или пазарната цена на имота.

В конкретния случай, съдът намира, че макар да не е предявен иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на договора по съдебен ред, а иск за трансформация на задължението на ищците/длъжници в натура в паричен еквивалент, по Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, заради твърдяно недаване от кредитора на необходимото на длъжника съдействие за изпълнение на задължението си, то целта на предявения иск е да се запази собствеността върху процесния имот от ищците.

Ето защо, съдът приема, че цената на иска следва да се определи по реда на 69, ал. 1, т. 4 вр. т. 2 ГПК – данъчната оценка на имота, която в конкретния случай, видно от приложеното Удостоверение за данъчна оценка за 2016 г., възлиза на 26 307.50 лева.

Съгласно чл. 104, т. 4 ГПК исковете по граждански дела с цена на иска над 25 000 лева са подсъдни като първа инстанция на окръжния съд, а съгласно т. 6 на същата разпоредба - исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство, са подсъдни като първа инстанция на окръжния съд.

 

Ето защо производството по настоящото гр. дело следва да бъде прекратено, а делото – изпратено на Окръжен съд – Пловдив по подсъдност.

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 11781 по описа за 2016 г. на  Пловдивски районен съд.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛОВДИВ.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото.

 

След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд – Пловдив.

 

 

                                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

            Вярно с оригинала:

             П.П.