Гражданско дело 1171/2016 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 1171/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      2768         /  02 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   13 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА  

 

 

Секретар: ВАСИЛЕНА СТЕФАНОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 1171 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

****************************************************************

        

По изложените съображения, Съдът

        

                                                        Р    Е    Ш    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.Д.Г. ЕГН ********** ПРОТИВ М.Н.К. – Г. ЕГН **********, сключен на *** година в град П., за което е съставен Акт за граждански брак № *** година – видно от представеното Удостоверение за сключен граждански брак на Община П. , като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, БЕЗ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА, на основание чл. 49, ал.4 от СК.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал.4 от СК за следното:

Семейното жилище, представляващо АПАРТАМЕНТ, намиращ се на втори /първи жилищен/ етаж от триетажна жилищна сграда, находяща се в град П. на ***със застроена площ от 93 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, хол, баня, тоалетна, намиращ се в югоизточната четвъртина на жилищния блок, ведно с едно избено помещение, намиращо се в северозападния ъгъл на сградата от жилищния блок, с полезна площ от 16.80 кв.м., както и едно таванско помещение в южната част на тавана с полезна площ от 15 кв.м., както и 1/12 идеална част от общата тераса и две перални помещения, намиращи се в таванската част, заедно с 1/12 идеална част от общите части на сградата и 1/12 идеална част от дворното място, цялото застроено и незастроено от 1 300 кв.м., съставляващо парцел **** от кв. *****по плана на гр. П., ** придобито по силата на нотариален акт № *, том*, per. № *, hot. дело № *. на н. с *** по . на Н.к., се предоставя за ползване на съпруга Г.Д.Г., като съпругата М.Н.К. - Г. ще може да остане временно в жилището до 15.09.2019г., като на тази дата следва да го освободи. При освобождаването същата ще следва да предаде ключ на Г.Д.Г., като поема задължение да му предостави и копия от всички платени сметки за консумативни разноски до датата на освобождаване на жилището.

 

II. За издръжката между съпрузите

 

Никой от съпрузите не желае и няма претенции за издръжка от другия съпруг.

 

III. За имуществените отношения

1.     Придобитият по време на брака лек автомобил марка *** ** с рег.№***, номер на рама ****, номер на двигател **** на цвят ***, се предоставя в дял и става изключителна  собственост на съпруга Г.Д.Г., като ключът и талонът се предават  при подписване на споразумението на пълномощника на ищеца. Застрахователната стойност на автомобила е ** лева, съгласно удостоверение за застрахователна стойност №*******., издадено от „*********".

2.     Движимите вещи са разделени доброволно и извънсъдебно и съпрузите нямат претенции един към друг в тази връзка.

3.     Съпрузите заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички имуществени отношения помежду си и няма да имат сега и за в бъдеще никакви претенции един спрямо друг.

4.     Страните по настоящото споразумение приемат и се съгласяват, че ако някой от тях е сключил договор за заем и е издал (подписал) документ, по силата на който е поел задължения, то те не са поети за нуждите на семейството, по него еднолично ще отговаря съпругът, който е сключил заема в качеството си на заемополучател или подписал документ като издател.

5.     За периода от 09.05.2019г. до момента на освобождаване на жилището ,съпругата М.Г. ще следва да заплаща месечен наем в размер на 540 лева, както е определен в заключението на вещото лице, като в случай че не освободи жилището на 15.09.2019г., съпругата ще следва да заплаща обезщетение за лишаване от ползването в размер на 650 лева до окончателното му освобождаване, включително и чрез способи за принудително изпълнение. В случай че М.Г. не изпълни задължението си да освободи жилището на 15.09.2019г. и на съпруга Г.Г. се наложи да предприема действия по принудително изпълнение, последният има право да иска заплащане и на всички останали суми, упоменати в т.9 от настоящото споразумение.

6.     Наемът в размер на 540 лева започва да  се дължи от 09.05.2019г. и следва да бъде заплатен в срок до 31 май 2019г. по банкова сметка *** Г.Г. в **, * ********** Всички следващи наеми следва да се заплащат не по-късно от девето число на започващия месец.

7.     Съпругът Г.Г. ще има правото да ползва жилището си, в случай че се нуждае от нощувка при преминаване през град Пловдив, като ще уведомява съпругата М.Г. предварително и своевременно (не по-малко от три работни дни), за да може жилището да бъде свободно.

8.     Страните се съгласяват, че съпругата няма да заплаща наем за жилището до 09.05.2019г., като до момента на освобождаването на същото на 15.09.2019г. следва да са платени всички консумативни разноски за него за периода, през който тя го е използвала, въз основа на определението на съда за предоставянето му като привременна мярка, както и всички консумативи до

15.09.2019г., като и следва да е заплатила всички дължими глоби и актове, издадени за горецитирания по-горе автомобил, до 09.05.2019г.

9.      Съпругът Г.Г. поема задължение да не претендира заплатените от него суми към ****/около 9000 лева/, отнасящи се за консумативни разноски за ползваното от М.Г. жилище, дължимите му наеми от датата на предоставяне на ползване на жилището като привременна мярка, както и присъдените му разноски при обжалването пред ***.

10. При освобождаване на жилището на 15.09.2019г. съпругата М.Г. се задължава да предостави на Г.Г. документи за изплатените задължения за консумативи за апартамента/ електроенергия, вода (топла и студена), парно, такса към етажната собственост и пр./

 

IV. За фамилното име след развода

 

След прекратяването на брака съпругата М.Н.К. - Г.  ще носи брачното си фамилно име К.-Г..

 

 

Разноските ще се поемат от всяка от страните така, както  са ги направили.

Съпрузите заявяват, че с настоящото споразумение уреждаме напълно и окончателно личните си и имуществени отношения по повод  брака им и неговото прекратяване и никой от  тях няма и няма да има и в бъдеще никакви претенции към другия в тази връзка.

ОСЪЖДА М.Н.К. – Г. ЕГН **********  , да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Г.Д.Г. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 40 лв. / четиридесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство

ОСЪЖДА Г.Д.Г. ЕГН ********** ***,50лв/ дванадесет и петдесет лева/ местен данък за придобит в дял лек автомобил .

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба само в частта, относно прекратяването на брака, в 2 – седмичен  срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне, пред Пловдивския Окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.