Гражданско дело 11672/2016 - Решение - 21-10-2016

Решение по Гражданско дело 11672/2016г.

                      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3 1 1 4

                              гр. Пловдив, 21.10.2016г.

 

                             В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на десети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                

                                                                    Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11672 по описа на съда за 2016 година,                за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 СК, подадена от Д.С.Д., ЕГН: **********, и П.И.Ж., ЕГН: **********, двамата с постоянен адрес: ***№ **, и съдебен адрес:***,  чрез адвокат * ***.

.............................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

 

                                         Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския  брак между П.И.Ж., ЕГН: **********, и Д.С.Д., ЕГН: **********, сключен на *** година в град П.с Акт за граждански брак № ***/****г. на Община П..

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51              ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

От брака си съпрузите нямат родени деца.

След прекратяването на брака с влязло в сила съдебно решение, съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг, предвид обстоятелството, че са работоспособни и всеки от тях е в състояние сам да реализира доходи, подсигуряващи личните му нужди, като се споразумяват, че никой от двамата няма понастоящем, нито ще има за в бъдеще, претенции спрямо другия за заплащане на издръжка помежду им.

Придобитите по време на брака и представляващи съпружеска имуществена общност недвижим имот и лек автомобил съпрузите се споразумяват, че след прекратяването на брака им с влязло в сила решение, поделят помежду си по следния начин:

В ДЯЛ на Д.С.Д., ЕГН: **********, се поставя и след прекратяването на брака става нейна лична и изключителна собственост следният недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.530.2230.1.32 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка две хиляди двеста и тридесет точка едно точка тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, който обект се намира в сграда № ** (***), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2230 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка две хиляди двеста и тридесет), с адрес на имота: гр. П.,  п.к. *** (*****),  ул. “Н.” № ** (****), етаж ** (***), гараж ** (***), предназначение на самостоятелния обект: Г. в сграда, брой нива на обекта: ** (***), посочена в документа площ: 18.39 (осемнадесет цяло и тридесет и девет стотни) квадратни метра, прилежащи части: 0.745 % (нула цяло седемстотин четиридесет и пет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.2230.1.33; 56784.530.2230.1.31; под обекта: няма; над обекта: 56784.530.2230.1.6.

Данъчната оценка на гореописания недвижим имот е 12 812.50 лева, а                 на 1/2 идеална част е 6 406.30 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 6609009328/05.08.2016г. на Община Пловдив, Дирекция “МДТ”.

В ДЯЛ на П.И.Ж., ЕГН: **********, се поставя и след прекратяването на брака става негова лична и изключителна собственост следното моторно превозно средство: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка “СИТРОЕН”, модел “Ц 4”, с рег. № ***, двигател № ****, шаси № ****, цвят - ***.

Застрахователната стойност на гореописаното моторно превозно средство възлиза на 3 000.00 лева, а на 1/2 идеална част е 1500.00 лева, съгласно Удостоверение № ***/*****г. от “О.К.БГ” ООД.

Съпрузите се съгласяват, че не си дължат парично уравнение на стойностите по данъчната оценка на гореописания недвижим имоти и по застрахователната оценка на гореописаното МПС, тъй като са уредили предварително облигационните отношения по между си.

Съпрузите  заявяват, че придобитото по време на брака им движимо имущество /извън горепосоченото моторно превозно средство/, представляващо съпружеска имуществена общност, са поделили извънсъдебно - доброволно и окончателно, като нямат претенции спрямо същите.

Съпрузите декларират, че не притежават парични влогове, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, поради което не следва да поделят такива.

Съпрузите заявяват, че нямат помежду си никакви взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговски дружества, които притежава всеки един от тях, както и към личните си парични влогове.

Съпрузите декларират, през време на брака си не са придобивали в                режим на съпружеска имуществена общност други недвижими имоти и  моторни превозни средства, освен посочените в настоящото споразумение;                 не притежават общи влогове, членство в ЖСК, акции, облигации или други ценни книжа.

Съпрузите се споразумяват, че никой от тях  няма спрямо другия претенции по чл. 30 от СК.

Съпрузите се съгласяват, че ако по време на брака си са поели задължения по заеми, кредити, ипотеки и други подобни, последните се изпълняват и погасяват, след прекратяването на брака с влязло в сила съдебно решение, от съпруга, който се е задължил лично по тях.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ул. “Д.” № **, ет. **, ап. № ***, което е лична собственост на съпругата Д.С.Д., след прекратяването на брака ще се ползва от съпругата Д.С.Д., ЕГН: **********.

По отношение на семейното жилище, находящо се в гр. П.,                      ул. “Д.” № **, ет. **, ап. № **, съпругът П.И.Ж., ЕГН **********, не изразява претенция по чл. 56 от СК за предоставяне на ползването му, нито понастоящем, нито за в бъдеще.

След прекратяването на брака съпругата Д.С.Д., ЕГН: **********, ще продължи да носи фамилното си име Д., което не е променила при сключването на брака.

Съпрузите се споразумяват, че направените по настоящото дело разноски се поемат от всеки от двамата така, както са ги направили и както са присъдени със съдебното решение за прекратяването на брака помежду им.

Съпрузите заявяват, че с това споразумение уреждат помежду си напълно, окончателно и безспорно всички лични и имуществени въпроси, свързани с развода, както и личните и имуществени последици от същия.

Съпрузите заявяват, че за в бъдеще няма да имат каквито и да било спорове и претенции един към друг относно последиците от развода.

 

ОСЪЖДА П.И.Ж., ЕГН: **********,***, да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо 165.63 лв. (сто шестдесет и пет лева и шестдесет и три стотинки), от която 7.50 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 158.13 лв. държавна такса върху стойността на делбения дял, съобразно квотата от общата делбена маса.

ОСЪЖДА Д.С.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, да заплати                 в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо                  165.63  лв. (сто шестдесет и пет лева и шестдесет и три стотинки), от която            7.50 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 158.13 лв. държавна такса върху стойността на делбения дял, съобразно квотата от общата делбена маса.

ОСЪЖДА Д.С.Д., ЕГН: **********,с постоянен адрес:***, да заплати по сметка на Община Пловдив сумата от 122.66 лв. (сто двадесет и два лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща местен данък върху стойността на превишението на поставеното в нейна изключителна собственост имущество над стойността на дела й от делбената маса по смисъла на чл. 47 ал. 3 от ЗМДТ.

 

   Решението не подлежи на обжалване.  

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала

А.Д.