Гражданско дело 11668/2016 - Решение - 20-10-2016

Решение по Гражданско дело 11668/2016г.

                  Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3 0 9 9

                       гр. Пловдив, 20.10.2016г.

 

                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на трети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                 Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11668 по описа на съда за 2016 година,                          за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба с правно основание                      чл. 49 СК, подадена от С.И.С., ЕГН: **********, с адрес: ***, срещу В.С.С., ЕГН: **********, с адрес: ***.

.........................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

 

                                            Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския брак между С.И.С., ЕГН: **********, и В.С.С., ЕГН: **********, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак  № ***/****г. на Община П.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по              чл. 51 ал. 1 от СК, което да се счита за неразделна част от настоящото решение, както следва:

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ул. “Б.” № **, което жилище е лична собственост на съпруга С.И.С., след прекратяването на брака се предоставя за ползване на С.И.С., ЕГН: **********.

След прекратяването на брака съпрузите не си издръжка един на друг.

След прекратяването на брака съпругата В.С.С., ЕГН: **********, запазва и ще носи брачното си ФАМИЛНО ИМЕ – С..

Сторените до момента разноски по делото остават за всяки от съпрузите така, както са направени, а допълнителните държавни такси ще се заплатят от двамата по равно.

 

ОСЪЖДА С.И.С., ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната  власт по сметка на ПРС сумата от 7.50 лева (седем лева и петдесет ст.), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

ОСЪЖДА В.С.С., ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 7.50 лв. (седем лева и петдесет ст.), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.