Гражданско дело 11597/2016 - Определение - 24-10-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 9130                       24.10.2016  Година                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                     ІІІ граждански  състав

На  24.10.2016 Г.

В   закрито  заседание в следния състав:

                                                Председател: ТАНЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 11597 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        .....................................................................................................................

            Ето защо и на осн.чл.118, ал.2, във вр. чл.104, т.3 и т.6 от ГПК , съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 11597/2016 г. по описа на Пловдивския районен съд, ІІІ гр.с..

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване на осн.чл.121 ГПК пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

                                               СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ