Гражданско дело 11589/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Гражданско дело 11589/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

3215

28.10.2016 година, град Пловдив

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XIV граждански състав, в публично заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

            РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ       

при участието на секретаря Иванка Чорбаджиева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11589 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12- 19 от Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.

...........................................................................................................................................

Р  Е  Ш  И :

НАЛАГА на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН следната мярка за защита:

ЗАДЪЛЖАВА М.К.Ч., родена на ***г., с адрес: *** да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо, емоционално и друга форма на насилие спрямо К.М.Ч., ЕГН **********.

Да се издаде заповед за защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР и ще бъдат уведомени органите на Прокуратурата, съгласно чл. 21, ал. 3 ЗЗДН.

Препис от заповедта да се изпрати на съответното РУП при ОДМВР П. за изпълнение, съгласно чл. 21, ал. 1 ЗЗДН.

ОСЪЖДА М.К.Ч., родена на ***г., с адрес: ***, да заплати глоба в размер на 200 /двеста/ лева в полза на бюджета на съдебната власт по актуалната сметка на Районен съд- Пловдив.

ОСЪЖДА М.К.Ч., родена на ***г., с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по актуалната сметка на Районен съд- Пловдив държавна такса за образуваното дело в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в 7-дневен срок от връчването му на страните.       

                       

СЪДИЯ: /п/  

                   /Тоско Ангелов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ