Гражданско дело 11479/2016 - Решение - 28-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

   Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3211                                      28.10.2006 година        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                  І граждански  състав

На двадесет и пети октомври                           2016 Година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Анета Трайкова

 

Секретар: Цвета Тошева

 

като разгледа докладваното от  Председателя гр. дело номер 11479  по описа за 2016 година.

          Молба с правно основание член 4, ал. 1 във вр. с чл. 2 от Закона за защита от домашното насилие.

          ...............................................................................................................................................

 

Мотивиран от горното, Съдът

 

                                          Р Е Ш И:

 

ЗАДЪЛЖАВА М. Г. Г., ЕГН ********** ***, офис * да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.Й.Б., ЕГН ********** ***.

ЗАБРАНЯВА на М. Г. Г., ЕГН ********** ***, офис * да приближава молителката Д.Й.Б., ЕГН **********, нейното жилище, местоработата и местата за социален отдих за срок от 10 месеца, считано от 28.10.2016г.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА.

НАЛАГА на М. Г. Г., ЕГН ********** ***, офис * глоба в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за това, че е извършил на 12.08.2016г. акт на домашно насилие спрямо Д.Й.Б., ЕГН ********** ***.

ОСЪЖДА М. Г. Г., ЕГН ********** ***, офис * да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 /двадесет/ лева държавна такса.

ОСЪЖДА М. Г. Г., ЕГН ********** ***, офис * да заплати на Д.Й.Б., ЕГН ********** *** сумата от 400 /четиристотин/ лева разноски, платено адвокатско възнаграждение.

Копия от Заповедта и решението да се връчат на Началника на съответното РУП Пловдив по настоящ адрес на молителя и пострадалото лице.

Решението и заповедта подлежат на незабавно изпълнение като решението подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

  `                                                        Районен съдия:/п/ А. Трайкова

 

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.