Гражданско дело 11446/2016 - Решение - 31-10-2016

Решение по Гражданско дело 11446/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3258                                31.10.2016 година                          град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, IІ граждански състав, в публично заседание на двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                                           

при участието на секретаря Радка Стефанова и прокурора Елена Богданова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11446 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 3  от Закона за закрила на детето.

.............................................................................................................................

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняване по съдебен ред на малолетния ***, ЕГН: **********, роден на *** г. от майка- С.З. Г., ЕГН: ********** и баща- Р.Г.А., ЕГН: ********** в Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи без увреждания – гр. Пловдив, ул. *** за период от ***.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” - Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да се обжалва пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                        /Диляна Славова/

Вярно с оригинала

РС