Гражданско дело 11440/2016 - Решение - 14-10-2016

Решение по Гражданско дело 11440/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3029

гр.Пловдив, 14.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХІІ гр.с., в открито съдебно заседание на дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

Председател: Росица Кюртова

 

секретар: Катя Янева,

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №11440 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.12 и следващи от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН). 

 

 **************************************************************************

Мотивиран от горното, съдът 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ЗАДЪЛЖАВА Е.В.Т., ЕГН **********, постоянен адрес *******, да се въздържа от домашно насилие спрямо А.С.М., ЕГН **********,***.

ЗАБРАНЯВА на Е.В.Т., ЕГН **********, да приближава А.С.М., ЕГН **********, жилището й, местоработата и местата за социални контакти и отдих на същата, за срок от осемнадесет месеца.

ОСЪЖДА Е.В.Т., ЕГН **********, постоянен адрес *******, да заплати глоба в размер 500 лв. (петстотин лева), както и държавна такса в размер 25 лв. (двадесет и пет лева) по сметка на ПРС, в полза бюджета на съдебната власт.

 

 Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

Да се издаде заповед за защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР, съгласно чл.21, ал.2 ЗЗДН.

 

Препис от заповедта да се изпрати на съответното РУП при ОДМВР Смолян за изпълнение съгласно чл.21, ал.1 ЗЗДН.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Росица Кюртова

Вярно с оригинала!

КЯ