Гражданско дело 11357/2016 - Решение - 30-01-2017

Решение по Гражданско дело 11357/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  309                                    30.01.2017 година                             град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІХ граждански състав, в публично заседание на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРИСТИНА ТАБАКОВА                                      

при участието на секретаря Павлина Попова

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11357 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по искова молба на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602 против М.Я.Д., ЕГН **********, с която са предявени обективно съединени установителни искове с правно основание чл. 422, вр. чл. 415 ГПК, вр. чл. 79, ал. 1, пр.1 ЗЗД и чл. 86  ЗЗД. 

В исковата молба се твърди, че ищецът има качеството на енергийно предприятие по смисъла на чл. 126, ал. 1 и чл. 129 от Закона за енергетиката и притежава лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, която доставял в абонатните станции на сградите за отопление и горещо водоснабдяване. Ответникът като собственик на топлоснабден имот, находящ се в гр. П., ж.к. Т., бл. **, вх. *, ет. *, ап. *, имала качеството на потребител на топлинна енергия, а като такъв била длъжна да заплаща месечно дължимите суми за доставената топлинна енергия, както и за услугата дялово разпределение на топлинна енергия, съгласно чл. 34 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди. При неизпълнение на задължението си в срок, дължала обезщетение за забава в размер на законната лихва. В изпълнение на задълженията си, топлопреносното предприятие, доставило до сградата, а търговецът, извършващ дялово разпределение на топлинна енергия „Бруната“ ООД разпределил за имота на ответника в качеството му на собственик на топлоснабден имот и потребител, топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и топлинна енергия за отопление, на обща стойност 520.93 лева през периода от 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г., която ответникът не заплатила. Твърди се, че дължимите суми за процесния период са за доставена и разпределена в пълно съответствие с изискванията на ЗЕ и по – специално с Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването (обн. ДВ бр. 37 от 24.04.2007 г.). Предвид забавата в плащането, се дължала и сумата от 41.38 лева - обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва за периода 01.03.2015 г. – 23.06.2016 г. Ответникът не била изпълнила задълженията си да погаси горните суми, поради което срещу нея било депозирано заявление за издаване на заповед за изпълнение. По образуваното заповедно производство по частно гр. дело 8673/2016 г. на ПРС, ІІІ бр. с-в, длъжникът в срока по чл. 414, ал.2 ГПК подал възражение за недължимост на вземанията, поради което в едномесечния срок по чл. 422 ГПК ищецът предявил настоящите установителни искове. Моли се претенциите да бъдат уважени. Претендират се законна лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението – 24.06.2016 г. до окончателното й погасяване, както и разноските за настоящото и заповедното производство.

Препис от исковата молба е бил редовно връчен на ответника М.Я.Д., при условията на чл. 41, ал. 2 ГПК, като в законоустановения едномесечен срок не е постъпил отговор на исковата молба. В настоящия случай, установителните искове са заведени след подадено, в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК, възражение от ответника – длъжник по заповедното производство. Съгласно разясненията, дадени в т. 11г от Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС, в производството по иска с правно основание чл. 422 ГПК, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, е допустимо да се вземе предвид адрес на страната, посочен в заповедното производство, но за прилагането на последиците на чл. 40 и чл. 41 ГПК, страната следва да е била предупредена от съда. Ответникът в настоящото производство е търсена на адреса, на който й е била връчена лично заповедта за изпълнение – гр. П., ж.к. „Т.“, бл. **, вх. *, ет. *, ап. *. Със същото съобщение, страната е била изрично предупредена от съда за задълженията си по чл. 40 и чл. 41 ГПК и за последиците от тяхното неизпълнение. Предвид това, че лицето е търсено повече от един месец на адреса – гр. П., ж.к. „Т.“, бл. **, вх. *, ет. *, ап. *, на основание чл. 41, ал. 2 ГПК, съобщението за връчване на препис от исковата молба, е било приложено по делото, а книжата се счетени за редовно връчени.

Ответникът М.Я.Д. е била редовно призована за първото съдебно заседание. Същата отново е търсена на известния по делото адрес в рамките на повече от месец, като не е била открита, нито друго лице, съгласно да приеме книжата. Ответникът следва да се счита за редовно призован за първото съдебно заседание, при условията на чл. 41, ал. 2 ГПК. В изпратените до същата съобщения – за препис от исковата молба с приложенията й, така и с определение по чл. 140 ГПК, изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в нейно отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноски.

            В открито съдебно заседание, проведено на 23.01.2017 г. ответникът не се е явила, не е изпратила упълномощен представител, няма и направено искане делото да се гледа в нейно отсъствие. Същевременно ищецът, чрез пълномощника си, изрично е поискал на основание чл.238, ал.1 ГПК да бъде постановено неприсъствено решение срещу него.

Съдът намира, че всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение са налице. Ответникът не е депозирала писмен отговор на исковата молба в срока по чл.131, ал.1 ГПК, не изпраща представител в първото по делото заседание, редовно призована и не е направила искане делото да се разглежда в нейно отсъствие. От приложените към исковата молба писмени доказателства може да се направи извод за вероятна основателност на исковите претенции. Ето защо следва да се постанови решение по реда на чл. 238 ГПК, с което предявените искове да се уважат изцяло.

            Съгласно т. 12 от ТР № 4/18.06.2014г. на ВКС, ОСГТК, съдът, който разглежда иска, предявен по реда на чл.422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските, както в исковото, така и в заповедното производство. В мотивната част на тълкувателното решение е указано, че съдът по установителния иск следва да се произнесе с осъдителен диспозитив и за разноските, сторени в заповедното производство, тъй като с подаване на възражение от длъжника изпълнителната сила на заповедта за изпълнение в частта й относно разноските отпада. В заповедното производство ищецът е направил разноски за държавна такса в размер 25 лева и юрисконсултско възнаграждение в размер от 300 лева, общо 325 лева. В исковото производство ищецът е направил разноски за държавна такса в размер 75 лева и юрисконсултско възнаграждение в размер от 300 лева, общо 375 лева. Общият размер на разноските в заповедното и исково производство е 700 лева, който следва да бъде присъден в тежест на ответника.

 

            По изложените съображения, съдът 

 

Р Е Ш И:

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на страните, че М.Я.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***,  дължи на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, представлявано от Ж.С. и С.С., сумите, както следва: сумата от 520.93 лева /петстотин и двадесет лева и деветдесет и три стотинки/ – главница, представляваща стойността на топлинна енергия, доставена в обект на потребление, находящ се в гр. П., ж.к. „Т.“, бл. **, вх. *, ет. *, ап. *, с ИТН *******, за периода от 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. и сумата от 41.38 лв. /четиридесет и един лева и тридесет и осем стотинки/ - обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 01.03.2015 г. до 23.06.2016 г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от 24.06.2016 г. – дата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК до окончателното й изплащане, за които суми е издадена Заповед № 5045/27.06.2016 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 8673/2016 г. по описа на ПРС, ІІІ бр. състав.

           ОСЪЖДА М.Я.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***,  да заплати на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, сумата от общо 700 лв. /седемстотин лева/, от които сумата от 325 лева – деловодни разноски по заповедното производство по частно гр. дело 8673/2016 г. на ПРС, ІІІ бр.с-в и сумата от 375 лева – деловодни разноски по настоящото гр.д. № 11357 по описа за 2016 г. на ПРС, ІХ-ти гр. състав.

 

          Решението не подлежи на обжалване, като ответникът може да търси защита по реда на чл. 240 ГПК пред Пловдивския окръжен съд в едномесечен срок от връчването му.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                  Вярно с оригинала: П.П.