Гражданско дело 11350/2016 - Решение - 20-10-2016

Решение по Гражданско дело 11350/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер     3095           20.10.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  двадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на седемнадесети октомври               две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 11350                                                   по описа за   2016  година

 

         Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

***********************************************************

 

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Х.И.Г., ЕГН ********** и М.П.Г., ЕГН **********, сключен на **** в гр.П., обл. П. с Акт за граждански брак № ****, изд. от Община  П., обл. П.,по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете И. Х. Г., ЕГН: ********** на майката М.П.Г., ЕГН **********.

                ОПРЕДЕЛЯ  местоживеенето на детето И. Х. Г., ЕГН: **********  при майката М.П.Г., ЕГН **********

 

            ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения между бащата Х.И.Г., ЕГН ********** и детето И. Х. Г., ЕГН: ********** както следва:

         бащата ще взема сина си всеки понеделник - с преспиване, от 08.00 ч. сутринта до 18.00 ч. в четвъртък, като в този период детето ще пребивава на адреса на бащата; в периода от 18.00 в четвъртък до 08.00 в понеделник детето ще пребивава при майката..

 

ОСЪЖДА бащата Х.И.Г., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на своето малолетно дете И. Х. Г., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител М.П.Г., ЕГН **********, в размер на 120 /сто и двадесет/ лева месечно, начиная от датата на подписване на настоящото споразумение - 05.07.2016г. до навършване на пълнолетие или настъпване на други обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на това задължение, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, от падежа до окончателната й  изплащане.

 

            След прекратяване на брака М.П.Г. ще върне предбрачното си фамилно име „М." и занапред ще се именува М.П. М.

  Семейното жилище - апартамент в гр. П., ул. ******* е собственост на съпруга, се предоставя безвъзмездно за ползване на съпруга Х.Г..

    Съпрузите не претендират заплащане на издръжка един на друг.

              Съпрузите декларират, че нямат придобити по време на брака дялове в дружества и банкови сметки, а придобитите по време на брака недвижими имоти и МПС ще останат в режим на обикновена съсобственост след прекратяването на брака.

    Всички движими вещи съпрузите са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

    Разноските по делото се поемат от всеки от молителите по равно.

 

              ОСЪЖДА М.П.Г., ЕГН ********** да заплати 10 лева /десет/ лева по сметка на  Районен съд- Пловдив, представляваща държавна такса по настоящото производство.

         ОСЪЖДА Х.И.Г., ЕГН ********** да заплати 10 лева /десет/ лева по сметка на  Районен съд- Пловдив, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

  ОСЪЖДА Х.И.Г., ЕГН ********** да заплати  сумата от 86.40 лева / осемдесет и шест лева и  четиридесет стотинки/    по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса върху дължимата издръжка. 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

             

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.