Гражданско дело 11330/2016 - Решение - 03-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

                                                     Р Е Ш Е Н И Е

                                                          № 2911

                                         В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Пловдивски районен съд,                         1 граждански състав

На двадесет и девети септември                  две хиляди и шестнадесета година,

В публично заседание,  в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11330/2016г. по   описа на ПРС, I-ви гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

   .........................................................................................................................................................

Мотивиран от горното, Съдът

 

                                          Р Е Ш И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Н.Г.И., ЕГН ********** ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо съпругата си Е.Н.И.  с ЕГН ********** ***.

ЗАБРАНЯВА на  Н.Г.И., ЕГН ********** *** да приближава пострадалата Е.Н.И.  с ЕГН ********** ***., жилището в което живее, местоработата й, както и местата й за социални контакти и отдих за срок от девет месеца.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА.

НАЛАГА на осн. чл. 5, АЛ. 3 от ЗЗДН на Н.Г.И., ЕГН ********** ***, в размер на 200 /двеста/ лева за това, че е извършил на 10.08.2016г.   спрямо съпругата си Е.Н.И.  с ЕГН ********** *** акт на домашно насилие.

ОСЪЖДА Н.Г.И., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ПРС сумата от 25 /двадесет и пет / лева държавна такса.

ОСЪЖДА Н.Г.И., ЕГН ********** *** да заплати на Е.Н.И.  с ЕГН ********** *** разноски от 400 лева..

Копия от Заповедта и решението да се връчат на Началника на І РУП – Пловдив по настоящ адрес на молителката.

 

Решението и заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                Районен съдия:/п/ А. Трайкова

 

                                    Вярно с оригинала: Ц.Т.