Гражданско дело 11319/2016 - Определение - 24-10-2016

Определение по Гражданско дело 11319/2016г.

 

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  9159                                          Година 24.10.2016                   Град ПЛОВДИВ

 

Пловдивски  Районен съд                                                                    ХІІІ гр.състав

На  двадесет и четвърти октомври                                                   Година 2016

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 10523  по описа за 2016 година

Производството е по чл.232 от ГПК.

            С писмена молба от 24.10.2016 г.  ищцата по делото Д.С.К.,***, офис №..., е заявила че оттегля исковата си молба и моли съда да прекрати производството по делото.

            Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК. Предвид обстоятелството, че искането за оттегляне на исковата молба се прави преди връчване на книжа на отвитната страна, преди приключване на първото заседание по разглеждане на делото, съгласие на ответника за прекратяване на производството по делото не е необходимо.

С оглед на горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гражданско дело № 11319 по описа за 2016  г. на ПРС поради оттегляне на исковата молба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчване на съобщението на ищците.

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

 

Вярно с оригинала.

М.Х.