Гражданско дело 11251/2016 - Решение - 13-10-2016

Решение по Гражданско дело 11251/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     3012                    13.10.2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   29.09.2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 11251 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          **********************************************************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Г.Х. ЕГН ********** И К.Й.Х. ЕГН **********, сключен  на ******** година в гр.  П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***/*******г. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак на Община  П.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51, ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

От брака съпрузите имат родена една малолетна дъщеря – С. К. Х., ЕГН: **********, като родителските права по отношение на същата се предоставят за упражняване на майката М.Г.Х., ЕГН: **********.

Местоживеенето на детето С. К. Х., ЕГН: ********** ще бъде при майката М.Г.Х., ЕГН: **********.

Бащата К.Й.Х., ЕГН:**********, има право да взема детето С. К. Х., ЕГН: **********, при себе си, всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, за времето от 8 часа до 18 часа, без преспиване, както и за десет дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката. Детето ще бъде взимано и връщано от и в дома на майката.

Бащата К.Й.Х., ЕГН:**********, се задължава да заплаща за детето С. К. Х., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител М.Г.Х., ЕГН: **********, до десето число на месеца, месечна издръжка в размер на 200 /двеста лева/, считано от влизане в сила на бракоразводното решение до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от падежа до окончателното й изплащане.

Ползване на семейното жилище:

Семейното жилище, находящо се в гр. П., община П., област П., ул. „О." №**, ет.** е собственост на трето лице и след прекратяването на брака ще се ползва от съпругата М.Г.Х., ЕГН: ********** и детето С. К. Х., ЕГН: **********.

Издръжка между съпрузите:

Съпрузите  нямат претенции за издръжка един към друг, тъй като всеки  тях е трудоспособен.

Фамилно име на съпругата след развода:

След прекратяването на брака съпругата М.Г.Х., ЕГН: ********** ще носи предбрачното си фамилно име - Л.

Имуществени отношения.

Съпрузите декларират, че:

1. Нямат придобити по време на брака недвижими имоти в режим на СИО.

 2. Придобити с общи средства влогове нямат и декларират, че нямат претенции един към друг за регистрирани поименни влогове и сметки, регистрации на едноличен търговец, фирми и дялове в търговски дружества, които притежават.

3.    Кредитите и заемните средства, получени по време на брака, остават като задължение на този от съпрузите ,който ги е получил, респективно който е договарял с банката/кредитната институция ,като декларират, че нито един от усвоените кредити не е бил използван за посрещане на семейни нужди.

4.    Нямат  възникнали по време на брака задължения, по които да са солидарно задължени съгласно чл.32 ал.2 от СК.

5. Придобитите по време на брака движими вещи са поделили
извънсъдебно, като всеки от тях е  получил личните си вещи, ценности.

Допълнителната държавна такса ще се заплати  от съпрузите по равно, а разноските - както са направени.

С това споразумение, страните  уреждат  всички лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака  и занапред никой от тях не ще  има претенции към другия.

 

ОСЪЖДА М.Г.Х. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляващи държавни такси за настоящото производство.

 

ОСЪЖДА К.Й.Х. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 164 лв. /сто шестдесет и четири  лева/, представляващи държавни такси за настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.

    

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.