Гражданско дело 11202/2016 - Решение - 19-10-2016

Решение по Гражданско дело 11202/2016г.

                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3 0 8 2

                                гр. Пловдив, 19.10.2016г.

                             В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на двадесет и осми септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                     Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11202 по описа на съда за 2016 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание                           чл. 50 СК, подадена от Ж.Д.Ц., ЕГН: **********, и Д.П.Ц., ЕГН: **********, двамата с постоянен адрес: ***, вх. “**”, и съдебен адрес:***, чрез адв. В.Б.

...........................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

 

                              Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския брак между Ж.Д.Ц., ЕГН: **********, и Д.П.Ц., ЕГН: **********, сключен на *** година в град П. с Акт № ***/****г. на Община П.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51              ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца С.Ж.Ц. с ЕГН: ********** (родена на ***г.) и Д.Ж.Ц. с ЕГН: ********** (роден на ***г.) се предоставя на майката Д.П.Ц. /Т./, ЕГН: **********, и се определя местоживеенето на децата в дома на майката, като майката ще живее с децата както в Б., така и във В. - където семейството живее и работи, и където учат децата.

РЕЖИМЪТ за осъществяване НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на  децата С.Ж.Ц., ЕГН: **********, и Д.Ж.Ц., ЕГН: **********, с бащата Ж.Д.Ц., ЕГН: **********, ще бъде следният: бащата ще има право да вижда и взема децата при себе си всяка седмица от месеца за времето от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя; както и да взема децата при себе си за един месец през летния сезон, който месец да не съвпада с отпуска на майката.

ЗАДЪЛЖАВА СЕ бащата Ж.Д.Ц., ЕГН: **********, да заплаща на децата С.Ж.Ц., ЕГН: **********, и Д.Ж.Ц. с ЕГН: **********, чрез тяхната майка и законен представител Д.П.Ц. /Т./, ЕГН: **********, ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на левовата равностойност /по обявения от БНБ валутен курс/ на сумата от 100.00 (сто) GBP (британски лири) за всяко едно от децата, начиная от 01.08.2016 година, до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното й изплащане.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо СИО и находящо се в                  гр. П., бул. “А.С.” № **, ап. **, ет. **, вх. “**”, жилищен блок ***, к-с “Х. Б.”, се предоставя за ползване на Д.П.Ц. /Т./, ЕГН: **********, и родените от брака деца  С.Ж.Ц. и Д.Ж.Ц..

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг и заявяват, че не си дължат такава, тъй като са в трудоспособна възраст.

След прекратяването на брака съпругата Д.П.Ц., ЕГН: **********, възстановява и ще носи предбрачното си ФАМИЛНО  ИМЕ, а именно: Т..

Съпрузите заявяват, че нямат взаимни претенции към личните спестовни влогове на всеки от тях, тъй като същите са набирани със средства, които не са били СИО.

Съпрузите заявяват, че нямат взаимни претенции по чл. 29 от СК.

Съпрузите декларират, са уредили изцяло имуществените си претенции по отношение на движимите вещи, представляващи обикновена покъщнина и дрехи.

Всеки от двамата съпрузи ще поеме дължимите от него разноски по настоящото дело.

Съпрузите заявяват, че с това споразумение, сключено по взаимно съгласие и доброволно, без заплахи и насилие, ликвидират всички спорове помежду си и взаимно нямат претенции един към друг.

ОСЪЖДА Ж.Д.Ц., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо 321.95 лв. (триста двадесет и един лева и деветдесет и пет стотинки), от която 7.50 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 314.45 лв. държавна такса върху определената издръжка на родените от брака деца.

ОСЪЖДА Д.П.Ц., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 7.50 лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

 

    Решението не подлежи на обжалване.  

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.