Гражданско дело 11184/2016 - Решение - 03-11-2016

Решение по Гражданско дело 11184/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3333

 

гр. Пловдив, 03.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд, ІV бр. състав в закрито съдебно заседание на трети  ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11184 по описа на съда за 2016г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

 

Образувано е  по молба на  молителката в производството Я.Й.Б. ЕГН **********  за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в постановеното по делото Решение № 3097 от 20.10.2016г.

В молбата е посочено, че навсякъде в решението  е посочено  грешно  ЕГН на  молителя Я.Й.Б.,  а  именно : ЕГН *********, а не  вярното ЕГН, което е  изписано навсякъде  в представените документи, приети като писмени доказателства по делото, а  именно : ЕГН **********

 

Предвид  горното  съдът намира, че  е допуснал очевидна фактическа грешка в постановеното по делото Решение № 3097 от 20.10.2016г. с което  е  прекратен брака между страните  и следва да се допусне поправка, като навсякъде в решението / в мотивите и  диспозитива на същото/ следва да се  чете за  ЕГН на  молителя Я.Й.Б. следното: ЕГН **********

 

Мотивиран от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3097 от 20.10.2016г.  с което е прекратен бракът на  молителите  Я.Й.Б. ЕГН ********** и Е.Н.Б. ЕГН **********, като навсякъде в решението /в мотивите и  диспозитива на същото/ за  ЕГН на  молителя Я.Й.Б. СЛЕДВА ДА СЕ  ЧЕТЕ следното: ЕГН **********

 

Решението  в частта  относно произнасянето по реда на чл. 247 ГПК е окончателно и  НЕ подлежи на обжалване.

Препис  от същото да се  изпрати на двамата молители, както и на ГРАО – Пловдив .

 

 

 

                                                         Районен съдия: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.