Гражданско дело 11183/2016 - Определение - 10-10-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 8526                                                 10.10.2016  Година                 Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                                ІІІ граждански  състав

На  10.10.2016 г.

В   закрито  заседание в следния състав:

 

           Председател: ТАНЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 11183 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                        .......................................................................................................................

 

               Мотивиран от изложеното и на осн.чл.129, ал.3 ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

               ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба.

               Определението в тази част е окончателно.

               ВРЪЩА исковата молба на „ТЕХНОМОНТАЖГРУП“ ООД и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

               Определението за връщане на исковата молба подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

                                                                                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

           

 

 

                        Вярно с оригинала!

ДГ