Гражданско дело 11140/2016 - Решение - 23-12-2016

Решение по Гражданско дело 11140/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 4002

 

 

гр. Пловдив 23.12.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди и шестнадесета година

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Цветелина Бакалова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11140 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата. Образувано е по искова молба, постъпила от Д.И.И., ЕГН ********** ***, чрез адв. З. против И.И.Д., ЕГН ********** *** за допускане до делба между страните на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.511.2.12 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и двадесет точка петстотин и единадесет точка две точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с административен адрес на обекта ********************************, който обект се намира в сграда № 2-две, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.511/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и двадесетточка петстотин и единадесет/, с предназначение на самостоятелния обект- ГАРАЖ в сграда, с брой нива-1/едно/, с посочена в документа площ от 19.54/деветнадесет цяло и петдесет и четири стотни/ кв.м., ведно с прилежащите му 1.53%/ едно цяло и петдесет и три стотни процента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- 56784.520.511.2.11, под обекта- няма, над обекта- 56784.520.511.2.1, при равни квоти.

В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на заявения за делба недвижим имот в резултат на наследствено правоприемство от родителите им И. Д. И. и А. П. И., придобили го през 1981 год. чрез доброволна делба. И. И. починал на **.**.**** год., а А. И., починала на **.**.**** год.

В предоставения срок за отговор е постъпил такъв от ответницата, в който се признава иска.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

От представените писмени доказателстваДоговор за доброволна делба от 15.04.1981 г.; схема № **.******/24.07.2015 г., е видно, че заявения за делба имот е придобит от И.Д.И. чрез доброволна делба на съсобствена жилищна сграда обективирана в договор от 1981 г.

От представеното удостоверение за наследници е видно, че след смъртта си през 1990 г. и към момента И. е оставил като живи наследници дъщерите си-страни по делото.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори между страните, а и от събраните писмени доказателства безспорно се установява, че собствеността върху имота е придобита приживе от техния наследодател-баща през 1981 г. Предвид това съда намира, че ищцата и ответницата са придобили собственост при равни права върху имота въз основа на наследствената трансмисия настъпила през 1990 г. със смъртта на баща им.

Ето защо заявения за делба иск следва да се уважи, като се допусне такава по отношение на процесния имот между страните по делото при равни квоти от по ½ ид. част.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.511.2.12 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и двадесет точка петстотин и единадесет точка две точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с административен адрес на обекта ********************************, който обект се намира в сграда № 2-две, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.511/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и двадесетточка петстотин и единадесет/, с предназначение на самостоятелния обект- ГАРАЖ в сграда, с брой нива-1/едно/, с посочена в документа площ от 19.54/деветнадесет цяло и петдесет и четири стотни/ кв.м., ведно с прилежащите му 1.53%/ едно цяло и петдесет и три стотни процента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- 56784.520.511.2.11, под обекта- няма, над обекта- 56784.520.511.2.1,КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: Д.И.И., ЕГН ********** ***, и И.И.Д., ЕГН ********** *** ПРИ КВОТИ: от по 1/2 ид. ч. за всяка от тях.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

След влизане на решението в сила делото да се докладва за предприемане на действия по подготовка на производството във втора фаза на делбата.

 

СЪДИЯ: / п /

         Вярно с оригинала.

         ИК