Гражданско дело 11140/2016 - Решение - 22-08-2017

Решение по Гражданско дело 11140/2016г.

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 2849

 

 

гр. Пловдив 22.08.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в закрито съдебно заседание на двадесет и втори август през две хиляди и седемнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11140 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 247 и чл. 250 от ГПК.

Образувано е по молба на чрез Д.И. чрез адв. З. за допускане на поправка на явна фактическа грешка и допълване на постановеното решение № 2022/22.06.2017 г. в частта досежно присъдените и разноски от 52 лв., за заплатен от нея депозит за вещо лице в полза на ответницата М..

В предоставения срок за отговор не е постъпил такъв от ответната страна.

         Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от поправката, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

         Видно от постановеното решение по извършване на делбата в мотивите съдът е формирал воля за присъждане на внесената от ищцата И. сума от 52 лв. дължим депозит за СТЕ от ответницата М., но е пропуснал да изпише съответния диспозитив. Този пропуск следва да се коригира като се постанови в диспозитивнат част на решението дължимостта на посочената сума от Н.Д.М. на Д.И.И..

Водим от горното съдът,

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение2022/22.06.2017 г. по гр. дело11140 по описа за 2016 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение на страница четвърта, след абзац втори да се чете:

         ОСЪЖДА Н.Д.М. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Д.И.И., ЕГН ********** *** сумата от 52 лв.(петдесет и два лева) разноски за производството.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д