Гражданско дело 11119/2016 - Определение - 10-10-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  8531                              10.10.2016 Година              Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                    ІІІ граждански  състав

На  10.10.2016 Г.

В   закрито  заседание в следния състав:

 

     Председател: ТАНЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 11119 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            ................................................................................................................

            По изложените съображения и на осн.чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 11119/2016 г. по описа на ПРС, ІІІ гр.с. и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивски окръжен съд.

            Определението подлежи на обжалване на осн.чл.121 от ГПК с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

 

                                                                 СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

ДГ