Гражданско дело 11108/2016 - Решение - 14-10-2016

Решение по Гражданско дело 11108/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 3023

14.10.2016 г., гр. Пловдив

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XV граждански състав, в публично заседание на шести октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

            Районен съдия: Кирил Петров

при участието на секретаря Ангелина Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11108 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12- 19 ЗЗДН:

.................................................................................................................................................................................................................................

Водим от горното съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗДАВА ЗАПОВЕД, на основание чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, срещу М.А.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, като му НАЛАГА на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 3 ЗЗДН следните мерки за защита:

ЗАДЪЛЖАВА М.А.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо, емоционално, икономическо и друга форма на насилие спрямо М.Х.И., ЕГН **********, с адрес: ***.

ЗАБРАНЯВА на М.А.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, да приближава М.Х.И., ЕГН **********, жилището й, находящо се в гр. П., ул.”К.” № *, ет. *, ап. *, местоработата й и местата за социални контакти и отдих на същата, за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от влизането в сила на настоящото решение.

Да се издаде заповед за защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР съгласно чл. 21, ал. 3 ЗЗДН.

Препис от заповедта да се изпрати на съответното РУП при ОДМВР Пловдив за изпълнение, съгласно чл. 21, ал. 1 ЗЗДН.

ОСЪЖДА М.А.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 5, ал. 4 ЗЗДН, да заплати глоба в размер на 200 лева в полза на бюджета на съдебната власт по актуалната сметка на Пловдивски районен съд.

ОСЪЖДА М.А.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, да заплати на М.Х.И., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 400 лева, представляваща разноски в настоящото производство.

ОСЪЖДА М.А.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по актуалната сметка на Пловдивски районен съд държавна такса за образуваното дело в размер на 25 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

                                                                                               

                                                                                                                                                        Районен съдия:/п/

                                                                                                                                                                                 /Кирил Петров/

Вярно с оригинала

ВА