Гражданско дело 11066/2016 - Решение - 20-10-2016

Решение по Гражданско дело 11066/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   3094         20.10.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  двадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на седемнадесети октомври               две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 11066                                                   по описа за   2016  година

 

         Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

***********************************************************

 

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между С.Д.Д., ЕГН ********** и М.Г.Г. - Д., ЕГН **********, сключен на ***** в гр.Х., обл. П. с Акт за граждански брак № ****, изд. от Община  Х., обл. П.,по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.   

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Д. С. Д., ЕГН ********** на майката М.Г.Г. - Д., ЕГН **********.

            ОПРЕДЕЛЯ  местоживеенето на детето Д. С. Д., ЕГН ********** при майката М.Г.Г. - Д., ЕГН ********** на  адрес: гр. Б. на адреса на майката -гр. Б., Кралство Б., бул. *********.

 

            ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения между бащата С.Д.Д., ЕГН ********** и детето Д. С. Д., ЕГН ********** както следва:

             всяка първа и трета седмица от месеца - от 17.00 в четвъртък до 08.00 в понеделник като бащата взема детето от детска градина/училище и го изпраща на детска градина/училище, както и последните десет дни от месец юли.

 

ОСЪЖДА бащата С.Д.Д., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на своето малолетно дете Д. С. Д., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.Г.Г. - Д., ЕГН **********, в размер на 150 (сто и петдесет лева),, начиная от датата на постановяване на съдебното решение- 20.10.2016г. до навършване на пълнолетие или настъпване на други обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на това задължение, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, от падежа до окончателната й  изплащане.

         Издръжката  ще се заплаща до 10-то число на  текущия месец за който се  отнася по  банков път.

   Съпрузите не претендират заплащане на издръжка един на друг.

              След прекратяване на брака съпругата М.Г.Г. - Д. ще върне предбрачного си фамилно име и занапред ще се именува М.Г.Г..

               Семейното жилище - апартамент под наем, находящ се в гр. Б., Кралство Б., ул. *******, се възлага за ползване на съпруга С.Д.Д..

               Съпрузите нямат придобито по време на брака недвижимо имущество, дялове в дружества или банкови сметки.

     Всички движими вещи са поделени извънсъдебно помежду си.

               Разноските по делото се поемат от всеки от съпрузите по равно. Допълнително присъдената държавна такса върху материалния интерес по делото ще бъде заплатена в размер, определен от съда със съдебното решение за прекратяване на брака.

 

              ОСЪЖДА М.Г.Г. - Д., ЕГН ********** да заплати 10 лева /десет/ лева по сметка на  Районен съд- Пловдив, представляваща държавна такса по настоящото производство.

         ОСЪЖДА С.Д.Д., ЕГН ********** да заплати 10 лева /десет/ лева по сметка на  Районен съд- Пловдив, представляваща държавна такса по настоящото производство.

  ОСЪЖДА С.Д.Д., ЕГН ********** да заплати  сумата от 108 лева / сто и осем лева/    по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса върху дължимата издръжка . 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

             

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.