Гражданско дело 11049/2016 - Решение - 24-10-2016

Решение по Гражданско дело 11049/2016г.

 

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3127/                24.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  11049                                                           по описа за 2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между О.В.М.-Ж., ЕГН: **********, с адрес: *** и Г.Д.Ж., ЕГН: **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в *** с Акт за граждански брак № ***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права относно роденото от брака дете И. Г. Ж., с ЕГН: ********** на майката О.В.М.-Ж., ЕГН: **********, като се определя местоживеене на детето при майката О.В.М.-Ж. на следния адрес: ****.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на детето И. Г. Ж., с ЕГН: ********** с бащата Г.Д.Ж., ЕГН: ********** както следва: в учебно време, всеки втори и четвърти уикенд от месеца, като бащата ще взема детето след приключване на учебните занятия и ще го връща до 19.00 ч. в неделя вечерта. Бащата ще взима детето, след предварително съгласуване с майката, всяка четна ваканция през учебната година, с изключение на великденската, коледно-новогодишната и лятната ваканция. Всяка нечетна година детето ще прекарва с баща си коледната ваканция. Всяка четна година детето ще прекарва с баща си великденската ваканция. Детето И. Г. Ж. ще прекарва с майка си всяка нечетна ваканция през учебната година. Всяка четна година детето ще прекарва с майка си коледната ваканция. Всяка нечетна година детето ще прекарва с майка си великденската ваканция. По време на лятната ваканция детето И. Г. Ж. след предварително съгласуване между родителите ще прекарва половината от ваканцията с единия си родител, а останалата половина - с другия.

ОСЪЖДА бащата Г.Д.Ж., ЕГН: ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете И. Г. Ж., с ЕГН: ********** чрез нейната майка и законен представител О.В.М.-Ж., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 105 /сто и пет/ лева, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила.

ПОСТАНОВЯВА съпругата О.В.М.-Ж., ЕГН: ********** след прекратяване на брака да възстанови предбрачното фамилно име М..

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните нямат придобито по време на брака недвижимо имущество, както и моторни превозни средства в режим на СИО.

Всеки от съпрузите е получил движимите вещи за лично ползване, а движимите вещи, придобити по време на брака, попадащи в режим на СИО, са поделили извънсъдебно.

Страните в качеството си на съпрузи нямат влогове, набирани с общи усилия, принос и средства, като нямат претенции по този въпрос.

Страните, в качеството си на съпрузи нямат сключвани заеми в режим на СИО и за задоволяване на нужди на семейството, както и други подобни задължения по смисъла на чл. 32 от СК. При наличие на задължения по договори за заем, наем и други подобни задължения по смисъла на чл. 32 от СК, по тях ще отговаря този от тях, сключил ги еднолично.

Страните в качеството им на съпрузи нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки един от тях банкови сметки.

ОСЪЖДА Г.Д.Ж., ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 90,60 лева /деветдесет лева и шестдесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА О.В.М.-Ж., ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

                

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.