Гражданско дело 11011/2016 - Решение - 27-10-2016

Решение по Гражданско дело 11011/2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3191                 27.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На двадесет и седми октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на десети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  11011                                                      по описа за 2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производство по Закона за защита от домашното насилие.

.......................................................................................................................

По изложените съображения съдът

 

                                                Р Е Ш И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Д.С.Б., роден на ***г., с ЕГН **********, с адрес: ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо З.Г.П., ЕГН **********, И.З.П., ЕГН ********** и Г.З.П., ЕГН **********, тримата с адрес: ***.

ЗАБРАНЯВА на Д.С.Б., роден на ***г., с ЕГН **********, с адрес: *** да приближава З.Г.П., ЕГН **********, И.З.П., ЕГН ********** и Г.З.П., ЕГН **********, тримата с адрес: ***., жилището им, местоработата и местата за социални контакти и отдих за срок от десет месеца считано от постановяване на решението – 27.10.16г.

ОСЪЖДА Д.С.Б., роден на ***г., с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на З.Г.П., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 450,00 лв. /четиристотин и петдесет лева/, представляваща направените от молителката разноски за а. в..

ОСЪЖДА Д.С.Б., роден на ***г., с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати ГЛОБА в размер на 200,00 лева /двеста лева/ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив.

ОСЪЖДА Д.С.Б., роден на ***г., с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 25,00 лева /двадесет и пет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

Да се издаде заповед за защита, която заедно с копие от решението да се връчи на страните, на Второ районно управление и на Трето районно управление.

Решението и Заповедта подлежат на незабавно изпълнение.

 

Решението подлежи на обжалване пред ОС Пловдив в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

Съдия: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.