Гражданско дело 10924/2016 - Определение - 12-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8664                       12.10.2016 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в закрито заседание на дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Точевски гражданско дело № 10924 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

           

Делото е образувано по искова молба, подадена от Л.Н.Д., ЕГН: **********,***, против М.Н.Ч., ЕГН: **********,***, с искане за постановяване на решение за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, а при условията на евентуалност- за унищожаване на договора или за неговото разваляне.

Според нормата на чл. 104 т. 4 от ГПК на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански дела с цена на иска над 25 000 лева. В конкретния случай цената на иска за съществуване, унищожаване или разваляне на договора се определя по правилата на чл. 69 ал. 1 т. 4, вр. т. 2 от ГПК и тя е в размер на данъчната оценка на имота. Видно от постъпилото по делото писмо от Община Пловдив с характер на удостоверение за данъчна оценка на процесния недвижим имот за 2016 г., същата възлиза на сумата от 61 338, 80 лева, на колкото възлиза и цената на иска. След като от представените писмени доказателства се установява, че същата е над размера от 25 000 лева, то искът следва да бъде подсъден на окръжен съд. Без значение е обстоятелството, че формално производството по делото към момента е оставено без движение до представяне на скица на имота и вписване на исковата молба, тъй като няма пречка ищецът да представи съответните доказателства за изпълнение на указанията директно пред окръжния съд, на който ще бъде изпратено делото.

При това положение, исковата молба неправилно е била предявена пред районния съд, който не е компетентен да я разгледа и да се произнесе по нея, поради което делото следва да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив, а настоящото образувано производство- да се прекрати.

 

Водим от горното и на основание чл. 118 ал. 2, вр. чл. 104 т. 4 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10924 по описа за 2016 г. на  Районен съд- Пловдив.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на съдебния адрес на ищеца.

 

 

СЪДИЯ:/п/

                        / Александър Точевски /

Вярно с оригинала.

АД