Гражданско дело 10923/2016 - Решение - 24-10-2016

Решение по Гражданско дело 10923/2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3126/               24.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  10923                                                           по описа за 2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.Х.М. с ЕГН **********, с адрес: *** и П.М.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в *** за което е съставен Акт за граждански брак № ***-*** от ***г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода В.Х.М. с ЕГН ********** да запази брачното фамилно име М..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в град П., бул."И." № ***, етаж № ***, ап.№ *** на В.Х.М. с ЕГН **********.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Съпругът П.М.М. декларира, че няма претенции относно ползуването на последното семейно жилище на адрес: град П., бул."И." № ***, етаж № ***, ап.№ ***, представляващо апартамент - предмет на Нотариален акт № ***, том ***, рег.№ ***, нотариално дело № *** от *** година по описа на П. М. - ***, вписан с рег.№ *** по р. на Н. к., с район на действие района на Р. с. П., Акт № ***, том ***, дело № ***/*** година по регистъра на Службата по вписвания, ПРС, който е съсобствен с трети лица. Собствеността върху 5/8 /пет осми/ идеални части от същия апартамент след прекратяване на брака ще остане в режим на обикновена съсобственост между В.Х.М. и П.М.М..

По време на брака страните не са придобили право на собственост върху моторни превозни средства.

Всички придобити по време на брака движими вещи, както и вещите, представляващи обикновена покъщнина, са предварително поделени между съпрузите.

По време на брака и към датата на подписването на споразумението по член 51 от Семейния кодекс молителите нямат общи влогове.

По време на брака и към датата на подписването на споразумението по член 51 от Семейния кодекс страните нямат общи фирми или пък такива, чието имущество и собственост да е със статут на законов режим на общност по смисъла на член 18, ал.1, т.1 от СК.

ОСЪЖДА В.Х.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10.00 лева /десет лева/, представляващи държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА П.М.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10.00 лева /десет лева/, представляващи държавни такси за настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.