Гражданско дело 10914/2016 - Решение - 18-10-2016

Решение по Гражданско дело 10914/2016г.

                      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3 0 6 3

                                гр. Пловдив, 18.10.2016г.

 

                               В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на двадесет и осми септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                     Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 10914 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 СК, подадена от Б.В.Н., ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, и Н.А.Н.,               ЕГH: **********,***; двамата със съдебен адрес:***.

..............................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

                                            Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския брак между Б.В.Н., ЕГН: **********, и Н.А.Н., ЕГH: **********, сключен на ****г. в гр. П., за което е съставен Акт за граждански брак № ***/***г. на Община П.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите заявяват, че от брака си нямат родени ненавършили пълнолетие деца.

Съпрузите заявяват, че нямат претенции относно ползването на  СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ул. “Ч.” № **, ет. **, тъй като същото е изнесено на публична продан и е възложено на трето лице.

След прекратяването на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяването на брака съпругата Н.А.Н., ЕГH: **********, запазва и ще продължи да носи брачното си ФАМИЛНО ИМЕ – Н..

Съпрузите заявяват, че не са поделили придобитите по време на брака им  движими вещи и след развода същите остават в режим на обикновена съсобственост.

Съпрузите заявяват и се съгласяват, че ако някой от тях е ползвал кредити и изплаща такива, то тези кредити не са ползвани за семейни нужди, като занапред всеки от съпрузите ще изплаща сам изтеглените от него кредити.

Сторените до момента разноски по делото се поемат от всеки от съпрузите така, както са направени.

 

ОСЪЖДА Б.В.Н., ЕГН: **********,***; съдебен адрес:***, ул. “Ф.Ж.К.” № **, ет. **, офис **; да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 7.50 лв. (седем лева и петдесет ст.), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

ОСЪЖДА Н.А.Н., ЕГH: **********,***; съдебен адрес:***, ул. “Ф.Ж.К.” № **, ет. **, офис **; да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 7.50 лв. (седем лева и петдесет ст.), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.