Гражданско дело 10794/2016 - Решение - 29-05-2017

Решение по Гражданско дело 10794/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1720                                    Година 29.05.2017                        Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                    XIII граждански състав

На осемнадесети май                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: ДИАНА ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 10794 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

       Производството е по иск за делба във фазата по допускането ù.

       Предявен е иск за делба от С.Ц.К. ЕГН **********,***, чрез адв. В.К.Б., против Т.Ц.Ч. ЕГН **********,***, съд. адрес:***, с която иска от съда да се допусне извършване на съдебна делба на съсобствен недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.518,1441.1.11, с описание по документ за собственост жилищен имот, намиращ се на ул. „О... К..." № ..., гр. П..., съставляващ парцел 416 нов. по плана на гр. П..., с обща кубатура 87,43 кв.м. на апартамента 63.32 кв.м. реална кубатура на мазе 24,42 кв.м. реална кубатура на таван, ведно с 24.21 кв.м. от общите части. Апартаментът има следната идеална част към общата сграда 3,462 ид.ч. Апартаментът е на .... етаж.

       Ищецът твърди, че с Договор за продажба на жилищен имот от жилищния фонд при М...на н...о....., бащата на ищцата – Ц.... Т... Ч. придобил собствеността върху следния недвижим имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.518,1441.1.11, с описание по документ за собственост жилищен имот, намиращ се на ул. „О... К...." №..., гр. П..., съставляващ парцел 416 нов. по плана на гр. П..... с обща кубатура 87,43 кб.м. на апартамента 63.32 кб.м. реална кубатура на мазе 24,42 кв.м. реална кубатура на таван, ведно с 24.21 кв.м. от общите части. Апартаментът имал следната идеална част към общата сграда 3,462 ид.ч. Апартаментът бил на .... етаж. Твърди, че Ц... Т... Ч. е починал на .... като оставил като наследници съпругата си – М... Н... Ч...и двете си деца - С.Ц.К. и Т.Ц.Ч.. Няколко години по-късно на ....... починала и М... Н... Ч...... на наследодателя/ и към момента единствени наследници на Ц....Т.... Ч. били ищцата С.Ц.К. и Т.Ц.Ч., което се установявало от приложеното към настоящата искова молба удостоверение за наследници изх. № .... Твърди, че тъй като жилището било неподеляемо и не могло да бъде използвано самостоятелно от двамата наследници, ищцата неколкократно правила опити да прекрати съсобствеността върху гореописания апартамент, като отправила предложение да бъде извършена доброволна делба на същия. До Т.Ц.Ч. била отправена и Нотариална покана peг. № ..., том ...., акт... по описа на н.... В.... Т...., п...... по заместване на н.... К... А...., per. № ... на ..., с район на действие района на ПРС. Видно от направеното удостоверение върху нотариалната покана, на ........същата била връчена на Т.Ц.Ч.. Твърди, че въпреки това отношенията между съсобствениците не били уредени извънсъдебно. Поради което за ищцата бил налице правен интерес от предявяване на настоящия иск.

       ОТВЕТНИКЪТ Т.Ц.Ч., с отговора на исковата молба заявява, че имота в ИМ бил негова собственост, придобит по давност от него. Твърди, че  го владеел необезпокоявано и непрекъснато като негов имот и никога никой не бил имал права над него. Твърди, че ищцата никога не била имала права върху имота - защото бил негов. Твърди, че придобил имота поради придобиването му по давност, като го владеел от .... до сега. Твърди, че преди да почине баща му казал на ищцата, че апартамента е негов той винаги твърдял същото пред нея и тя знаела, че няма права върху имота. Прави искане ако жилището е неподеляемо, да бъде възложено в негов дял. Прави искане да бъдат включени в делбата всички имоти на майка му.

       От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

       По отношение на иска за делба:

                   Правото на делба е потестативно субективно право, което съгласно член 34 от ЗС може винаги да се упражни, освен ако закона разпорежда друго. В случая делбата се води между съсобственици, като съсобствеността е възникнала въз основа на наследяване.

       От представения по делото в заверен препис Договор за продажба на жилищен имот от жилищния фонд при м... на н...о.....от ... се установява че общия наследодател на страните по делото Ц... Т... Ч. е придобил процесния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.518.1441.1.11, с описание по документ за собственост жилищен имот, намиращ се на ул. „О... К..." № ... гр. П..., съставляващ парцел 416 нов. по плана на гр. П...., с обща кубатура 87,43 кв.м. на апартамента 63.32 кв.м. реална кубатура на мазе 24,42 кв.м. реална кубатура на таван, ведно с 24.21 кв.м. от общите части, както и идеална част към общата сграда 3,462 ид.ч. и съгласно Скица на СГКК – гр. П..., САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.518.1441.1.11, гр. П..., община П..., обл. П... по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. П..., п.к....., ул.”Т... ...” №..., вх...., ет..., ап...; Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.1441; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта:1; ниво:1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.518.1441.1.10, 56784.518.1441.1.12; под обекта: 56784.518.1441.1.5; над обекта: 56784.518.1441.1.17.

       Представено е в заверен препис Удостоверение за наследници изх. № .........на Община П... р - н Ц..., от което се установява, че общия наследодател на страните Ц... Т... Ч. е оставил като свои наследници по закон, съпругата си М... н... Ч.../починала на ...../ и двете си деца С.Ц.К. и Т.Ц.Ч.

                    Представена е като доказателство в заверен препис Нотариална покана peг. № ..., том..., акт ... по описа на н.. В... Т..., п...-н... по заместване на н... К... А...., peг. № .... на ..., с район на действие района на ПРС, от която се установява, че ищцата е поканила ответника за да прекратят съсобствеността си по отношение на процесния недвижим имот доброволно и извънсъдебно.

       С отговора на исковата молба ответника по делото е направил възражение за изтекла в негова  полза придобивна давност, по отношение на процесния недвижим имот.

       Само факта на ползването на имота не е достатъчен, за да се приеме, че едно лице осъществява владение върху него. В такъв случай, ответникът по настоящия иск е владелец на собствената си идеална част от имота и държател на идеалните части на другия съсобственик и сънаследник. За да се превърне във владелец на целия имот и съответно след изтичане на давностния срок да стане негов собственик, този сънаследник следва да отблъсне владението на другия  съсобственик и сънаследник. Тоест, той следва да доведе до знанието му намерението си да свои имота и да го уведоми, че отказва да го допуска до този имот. Необходимо е да се докаже и че е отблъснал владението на останалите съсобственици.(Решение № 239/29.05.96 г., по гр.д. № 91/96 г., на I г.о.; Решение № 216/05.04.2002 г., по гр.д. № 657/2001 г., на I г.о.; Решение № 508/29.07.2003 г., по гр.д. № 740/2002 г., на I г.о.). Следователно от глед­на точ­ка на до­каз­ва­не­то на соб­ст­ве­ност­та следва да се уста­но­ви не са­мо, че наслед­ни­кът е пол­з­вал имо­та в про­дъл­же­ние на закон­о­уста­но­ве­ния срок от вре­ме, но съ­що та­ка и фак­тът, че ани­му­сът му да го дър­жи за се­бе си е бил из­рич­но демонстри­ран пред оста­на­ли­те сънаслед­ни­ци.

Видно от покозанията на свидетелите на страните по делото, беше установено че ответника Т.Ч. е ползвал процесния имот, но не се доказа при условията на пълно и главно доказване, да е било отблъснато владението на другия съсобственик С.К..

                    В този смисъл съдът намира, че не следва да уважи направеното възражение за изтекла придобивна давност на ответника по отношение на 1/2 идеални части от процесния недвижим имот.   

                    Мотивиран от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

                   ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.Ц.К. ЕГН **********,***, чрез адв. В.К.Б., от една страна и Т.Ц.Ч. ЕГН **********,***, съд. адрес:***, чрез адв. Г.С., от друга, на съсобствен недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.518.1441.1.11, гр. П..., община П... обл. П.... по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. П..., п.к...., ул.”Т... ю...” №.. вх...., ет...., ап...; Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.1441; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта:1; ниво:1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.518.1441.1.10, 56784.518.1441.1.12; под обекта: 56784.518.1441.1.5; над обекта: 56784.518.1441.1.17, ПРИ КВОТИ: по 1/2(една втора)идеални части за всеки от съделителите С.Ц.К.  и  Т.Ц.Ч..

       РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд – Пловдив, в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

      

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.