Гражданско дело 10794/2016 - Решение - 05-07-2019

Решение по Гражданско дело 10794/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            2831                           Година 05.07.2019                            Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                             ХІІІ граждански състав

На пети юли                                                                 две хиляди и деветдесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 10794 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                  

                 Производството е по чл.249 от ГПК.

                 По гр. дело № 10794 от 2016 г. по описа на ПРС, ХІІІ граждански състав е постановено Решение № 1541/23.04.2019 г., с което съда е постановил извършването на делбата по следния способ:

                 ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.518.1441.1.11, гр. П.., община П.., обл. П.. по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. П.., п.к. 4000, ул.”*** Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.1441; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта:1; ниво:1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.518.1441.1.10, 56784.518.1441.1.12; под обекта: 56784.518.1441.1.5; над обекта: 56784.518.1441.1.17.

                  На 25.06.2019 г. е получена молба от съделителя Т.Ц.Ч., в която заявява, че след постановяване на решението, но в срока за обжалване страните доброволно са прекратили съсобствеността върху имота. Моли, решението да бъде обезсилено със всички законови последици. Представя доказателства за постигната спогодба.

      П..ският районен съд, ХІІІ граждански състав, като съобрази изявлението на страните по делото, както и че същото е направено преди влизане в сила на постановеното по делото решение, намира че е налице хипотезата на чл. 249 от ГПК и следва да обезсили постановеното от него решение, а производството по делото да бъде прекратено.

      Следва да бъдат осъдени страните да заплатят на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК - всеки един от тях сумата от 40,00 лева държавна такса по сметка на ПРС в полза на бюджета на Съдебната власт.

       С оглед на горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

                  ОБЕЗСИЛВА Решение № 1541/23.04.2019 г., постановено по гр. дело № 10794 по описа за 2016 г. на ПРС, ХІІІ граждански състав.

                  ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10794 по описа за 2016 г. на П..ски  районен съд, XIII граждански състав.

      ОСЪЖДА С.Ц.К. ЕГН **********,***, чрез адв. В.К.Б. и Т.Ц.Ч. ЕГН **********,***, съд. адрес:***, чрез адв. Г.С., да заплатят всеки от тях по 40,00(четиридесет)лева държавна такса по сметка на ПРС в полза на бюджета на Съдебната власт.

      РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - П.. в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ