Гражданско дело 10766/2016 - Определение - 15-08-2016

Определение по Гражданско дело 10766/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                    

           

           № 7084                       15.08.2016 година                        град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XXI граждански състав, в закрито заседание на петнадесети август две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10766 по описа на съда за 2016г., намира следното:

 

Производството е образувано по искова молба на „Полиграфия“ АД срещу „Ести трейд“ ЕООД, с която е предявен иск за признаване за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца суми по договор за наем и анекси към него.

От постъпилото ч. гр. д. № 6647/2016г. по описа на ПРС, VIII гр.с. се установява, че в полза на ищеца срещу ответника е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК от 25.05.2016г.

Заповедта е връчена на длъжника от ЧСИ на 02.06.2016г., като от негова страна в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК- на 15.02.2016г., е постъпило възражение по образец.

Производството е продължило с изпращането на указания до заявителя по чл. 415 ГПК, които са били получени на 01.07.2016г.

Междувременно в периода от подаването на заявлението до даването на указанията за предявяването на иск, постъпило директно плащане на част от задълженията в размер на 228.26 лева на 25.05.2016г. След това на 13.06.2016г. и на 16.06.2016г. по образуваното изпълнително производство постъпило ново плащане, с което били погасени всички задълженията по издадения изпълнителeн лист и изпълнителното дело било прекратено, видно от издаденото от ЧСИ удостоверение.

Предвид това на 25.07.2016г. по заповедното производство постъпила молба, с която заявителят е уведомил съда за направеното плащане и липсата на интерес от предявяването на иска по чл. 422 ГПК.

Същите обстоятелства, във връзка с погасяването на вземанията по издадената заповед за изпълнение са изложени и в исковата молба, по която е образувано настоящото дело.

Предвид горното се установява, че след получаването на поканата за доброволно изпълнение длъжникът е извършил доброволно плащане, с което е погасил всички дължими по заповедта суми. Погасяването се явява доброволно,  макар част от него да е станало в хода на изпълнителното производство, защото е извършено в предоставения срок за доброволно изпълнение на задълженията, преди извършването на изпълнителни действия и преди подаването на самото възражение от длъжника. Поради това следва да се приеме, че макар формално да е налице възражение срещу издадената заповед, длъжникът реално не оспорва задълженията си. Ето защо заповедта за изпълнение е влязла в сила и ищецът няма интерес от предявяването на настоящите искове.  

Предвид изложеното и след извършената служебна констатация за недопустимост на производството, съдът счете, че не е нужно нито да се дават указания на ищеца за мотивиране на правен интерес от предявяване на иска, нито такива за заплащане на дължимата държавна такса по настоящото дело, доколкото тези процесуални действия са напълно излишни, предвид влязлата в сила заповед за изпълнение.

Всичко изложено до момента води до извод за недопустимост на настоящото производство, поради което исковата молба следва да бъде върната, а делото прекратено.

Така мотивиран и на основание чл. 130 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба с вх. № 40514/01.08.2016г., подадена от „Полиграфия“ АД срещу „Ести трейд“ ЕООД като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10766 по описа за 2016 г. на Районен съд- Пловдив, XXI гр.с. 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!

КГ