Гражданско дело 10745/2016 - Определение - 26-09-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

№ 8076                     26.09.2016 година                          град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII граждански състав, в закрито заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Стоянов гражданско дело № 10745 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

 

Производството е образувано по искова молба вх. № 40368/01.08.2016 г. С разпореждане на съда от 11,08,2016 г. исковата молба е оставена без движение, като на ищците са дадени указания в едноседмичен срок да отстранят посочени нередовности на исковата молба. Съобщението е редовно връчена на ищеца на 10,09.2016 г. С молба от 20,09,2016 г. , подадена на 17,09,2016 г. , ищецът заявява, че в заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК издадена по ч.гр.д. № 7432/2016 г.  има допусната очевидна фактическа грешка. С депозираната молба ищецът не е изпълнил указанията на съда, а именно не е изложил фактически твърдения: във връзка с претенцията за главница в размер на 4900 лева – по какъв начин е формирана същата; какви договорености са постигнати между страните във връзка с подписания договор; какъв е бил предметът му; какви точно услуги се твърди да са възложени и извършени от ищеца и кога са извършени от същия, какъв е размерът на уговореното възнаграждение, уговорен ли е срок за плащане на възнаграждението по договора – ако да, с какъв падеж; на какво основание се претендира неустойка, по какъв начин е формирана същата, като следва да посочи конкретен период на претенцията с начална и крайна дата; с какво свързва заявените начални дати на претендираната лихва за забава. Срокът за изпълнението на указанията е изтекъл на 19.09.2016 г. до края на работния ден, към който момент, а и до постановяването на настоящия акт, по делото не са изпълнени указанията на съда.

По изложеното е налице хипотезата на чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба подлежи на връщане, а производството по делото следва да се прекрати.

Воден от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба вх. №40368/01.08.2016 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 10745/2016 г. по описа на ПРС, XVIII гр. състав.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред ПОС с частна жалба.  

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК