Гражданско дело 10742/2016 - Определение - 14-10-2016

Определение по Гражданско дело 10742/2016г.

 

     

 

              О   п    р    е   д   е   л   е   н   и   е  №8810

 

                   град Пловдив, 14 10 2016 година

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 брачен състав, в закрито съдебно заседание на 14 10 2016 година, в състав:

                                      

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

ПРС 3 бр с ,като разгледа гр д 10742/2016 година по описа на ПРС - 3 брачен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по гр.д. №10472/2016 година е образувано по искова молба на Г.С.Т. ЕГН **********  против  Г.Т.Т. ЕГН ********** на основание чл  49 от СК.

В ПРС  е постъпила  молба от  ИЩЕЦА ПРЕДИ  ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛОТО  , с която се заявява оттегляне на иска.

 Налице е хипотезата на чл.232 от ГПК и образуваното по исковата молба производство следва да се прекрати.

По изложените по – горе съображения, Съдът

 

                                  О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 10742/2016година по описа на Районен съд - Пловдив, 3 бр.с.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив в 1-седмичен  срок от съобщаването му.

               

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

И.Б.