Гражданско дело 10741/2016 - Решение - 27-09-2019

Решение по Гражданско дело 10741/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3575

 

Гр. Пловдив, 27.09.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 10741 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на И.П.Ш. чрез адвокат Г. с искане за допускане на явна фактическа грешка в решение от 02.08.2019 г. по делото състояща се в разлика между определената в мотивите държавна такса дължима от него и от съделителя Л.Ш. и постановената в диспозитива на решението.

В молбата се твърди, че в мотивите е определена дължима такса от Л.Ш. -8138 лв. и от И.Ш. 2034,44 лв., но в диспозитива е записана дължима такса от И.Ш. 8138 лв. и от Л.Ш. -2034,44 лв.

В предоставения срок за отговор Н.Ш., К.Ш. и П.Ш. не заявяват становище, Л.Ш. посочва основателност на искането.

Съдът като взе предвид данните по делото и становищата на страните както и искането на молителя намира от фактическа и правна страна следното.

С решение № 3274/02.08.2019 г. съдът е обявил предложения на страните проект за разделителен протокол за окончателен. Съобразно с това и притежаваните квоти от съсобствеността в мотивите на решението са определение дължимите държавни такси от страните, а именно: Л.И.Ш. - 8138 лв., И.П.Ш.; П.П.Ш.; Н.П.Ш. и К.П.Ш. по 2034,44 лв.

В диспозитива на решението на страница трета от същото в абзац първи се посочва, че И.Ш. е осъден да заплати сумата от 8138 лв. за държавна такса, а в абзац втори на ред трети се посочва, че Л.Ш. следва да заплати сумата от 2034,44 лв.

Предвид изложеното съдът намира, че е налице разлика между формираната воля на съда в мотивите на решението относно размера на дължимите държавни такси от страните И.Ш. и Л.Ш. и действително изразената такава в диспозитива на решението. Същата е в резултат на допусната явна фактическа грешка и следва да се отстрани, като в диспозитива на съдебното решение на страница трета от същото в абзац първи на ред първи текста „…И.П.Ш. ЕГН **********,*** чрез адв. М.Г.…“ се чете „…Л.И.Ш. ЕГН ********** ***…“ и в абзац втори на ред трети и четвърти текста „…Л.И.Ш. ЕГН ********** ***…“ се чете „…И.П.Ш. ЕГН **********,*** чрез адв. М.Г.…“

Ето защо искането за допускане на явна фактическа грешка се явява основателно и следва да се уважи.

 

Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 3274/02.08.2019 г. по гр. дело № 10741 по описа за 2016 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение на страница трета от същото в абзац първи на ред първи текста „…И.П.Ш. ЕГН **********,*** чрез адв. М.Г.…“ да се чете „…Л.И.Ш. ЕГН ********** ***…“ и в абзац втори на ред трети и четвърти текста „…Л.И.Ш. ЕГН ********** ***…“ да се чете „…И.П.Ш. ЕГН **********,*** чрез адв. М.Г.…“

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

СЪДИЯ: /п/

/Димитрина Тенева/

Вярно с оригинала

РС