Гражданско дело 10741/2016 - Решение - 27-05-2019

Решение по Гражданско дело 10741/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 2085

 

 

гр. Пловдив, 27.05.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 10741 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

         По делото е постановено Решение от 02.01.2018 г., с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на следните недвижими имоти: Поземлен имот с идентификатор № 56784.383.214 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, триста осемдесет и три , точка, двеста и четиринадесет), находящ се в град П., община П., област П. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР засягащо поземления имот, с адрес на поземления имот: местност К. Ш., с площ по скица от 3001 (три хиляди и един) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 103214 (сто и три хиляди двеста и четиринадесет), при съседи по скица: имот № 56784.383.366, имот № 56784.383.222, имот № 56784.383.562, имот № 56784.383.436, имот № 56784.383.160 и имот № 56784.383.365; и Поземлен имот с идентификатор № 56784.383.216 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, триста осемдесет и три , точка, двеста и шестнадесет), находящ се в град П., община П., област П. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР засягащо поземления имот, с адрес на поземления имот: местност К. Ш., с площ по скица от 6020 (шест хиляди и двадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 103216 (сто и три хиляди двеста и шестнадесет), при съседи по скица: имот № 56784.383.333, имот № 56784.383.323, имот № 56784.383.299, имот № 56784.383.217, имот № 56784.383.1, имот № 56784.383.562, имот № 56784.383.215 и имот № 56784.383.222; която да се извърши между: И.П.Ш. ЕГН **********, П.П.Ш. ЕГН ********** и двамата със съдебен адреса*** чрез адв. М.Г., Л.И.Ш. ЕГН ********** ***, Н.П.Ш. ЕГН ********** *** и К.П.Ш. ЕГН ********** *** при квоти: от ½ ид. част за Л.И.Ш.  и по 1/8 ид. част за И.П.Ш.; П.П.Ш.; Н.П.Ш. и К.П.Ш..

Ответника Л. притендира извършване на делбата по колена, като иска възлагане на един от двата новообразувани имота от разделянето на поземлен имот с идентификатор № 56784.383.216, съобразно второто заключение на вещото лице.

Ищеца и останалите ответници също притендират извършване на делбата по второто заключение на вещото лице, като желаят два общи дяла, а именно образуваните такива от разделянето на поземлен имот с идентификатор № 56784.383.216.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвените по делото две заключения на вещото лице от 31.10.2018 г. и 12.02.2019 г. е видно, че поземлен имот с идентификатор № 56784.383.214, на стойност 106000 лв. е неподеляем, а поземлен имот с идентификатор № 56784.383.216, на стойност 300900 лв. е възможно да се раздели на две части, съответно ПИ 56784.383.770 / проектен /и ПИ 56784.383.771 /проектен/, в два варианта, произтичащи от различна конфигурация на новообразуваните площи.

Предвид установеното съдът намира от правна страна следното. Основен принцип на делбеното производство е реалното разпределение на съсобствеността, при което всеки от съделителите ще получи обособен дял в натура от общото имущество. Тъй като съделителите са пет и формират две наследствени колена, а допуснатите до делба имота са два с възможност за обособяване на три, следва да се приеме, че не е възможно да се всеки от съсобствениците да получи самостоятелен реален дял от съсобствеността. Независимо, че четирима от съделителите желаят групиране на притежаваните от тях еднакви идеални части в два общи дяла, не е възможно делбата да се осъществи чрез възлагане на трите обособяващи се имота на трите групи съделители. Това е така защото ищеца и тримата ответници-П.Ш., Н.Ш. и К.Ш. са от едното наследствено коляно, а ответника Л.-от другото. Ако се възприеме този подход двата допуснати до делба имота, образуващи два неравни по площ и стойност дяла, ще се разпределят между две колена с равни идеални части, без да са налице предпоставки произтичащи от установени обстоятелства определящи, кой имот на коя група да се даде.

Следователно делбата следва да се извърши по колена чрез разпределяне на двата оформени дяла по вариант втори от заключението на вещото лице чрез жребие, което налага да се пристъпи към съставяне на разделителен протокол.

Същият следва да се предяви на страните за излагане на възражения.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

               СЪСТАВЯ ПРОЕКТ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, съобразно приетото по делото заключение на вещото лице Й.Й. по СТЕ от 12.02.2019 г. , в следния вариант:

ДЯЛ I–ВИ ПИ 56784.383.214- Нива с площ 3001 кв.м за 106 000лв., IV категория, местност „К. Ш.” по кадастралната карта на гр. П., общ. Пл., при граници и съседи:

383.366, 383.222, 383.562, 383.436, 383.160, 383.365

ДЯЛ II-РИ ПИ 56784.383.770 / проектен /- Нива с площ 3010кв.м за 150450лв., IV категория, местност „К. Ш.” по кадастралната карта на гр. П., общ. П., при граници и съседи: 383.771, 383.222, 383.215, 383.562 и

ПИ 56784.383.771 /проектен/- Нива с площ 3010кв.м за 150450лв., IV категория, местност „К. Ш.” по кадастралната карта на гр. Пловдив, общ. Пловдив, при граници и съседи:  383.770, 383.222, 383.333, 383.323, 383.299, 383.217, 383.1, 383.562

         Решението не подлежи на самостоятелно обжалване.

                   Насрочва делото в открито съдебно заседание на 03.07.2019 г. от 9,30 ч., за която дата и час да се призоват страните за предявяване на съставения проект за разделителен протокол и продължаване на последващите действия по обявяването му за окончателен.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРГИНАЛА: Д. Д.