Гражданско дело 10741/2016 - Решение - 22-02-2018

Решение по Гражданско дело 10741/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № 641

 

Гр. Пловдив, 22.02.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело10741 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на Н.П.Ш. и К.П.Ш., чрез адв. М., за поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение21 от 02.01.2018 г. по делото, изразяваща се в наличие на текст-„Ищцата е закупила от М. Г.  през 1999г. 6/8 ид.ч. от имота по време на брака си с С.  К. . Последният е починал на 21.08.2016г.....В предоставения сок за отговор е постьпил такьв от ответниците К.  и Д. , в който се признава иска. ", нямащ отношение към предмета на делото.

В предоставения срок за отговор отсрещните страни не заявяват становище.

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от поправката, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на молителя, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

С решение21 от 002.01.20218 г. е допусната съдебна делба между страните по делото по отношение на притендирания имот. Както се твърди в молбата и се установява от мотивите на решението визирания текст касае техническа грешка, отразена в обстоятелствената част на акта. Същата няма отношение към формираната воля на съда и не поражда разлика с външното и изразяване в диспозитивната част на решението.

Ето защо това искане се явява неоснователно и следва да се отхвърли.

Водим от горното съдът,

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ  молбата на Н.П.Ш. и К.П.Ш., чрез адв. М., за поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение21 от 02.01.2018 г. по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: / п / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.