Гражданско дело 10741/2016 - Решение - 02-08-2019

Решение по Гражданско дело 10741/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 3274

 

 

гр. Пловдив, 02.08.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на трети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 10741по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено Решение от 02.01.2018 г., с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на следните недвижими имоти: Поземлен имот с идентификатор № 56784.383.214 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, триста осемдесет и три , точка, двеста и четиринадесет), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР засягащо поземления имот, с адрес на поземления имот: местност К. Ш., с площ по скица от 3001 (три хиляди и един) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 103214 (сто и три хиляди двеста и четиринадесет), при съседи по скица: имот № 56784.383.366, имот № 56784.383.222, имот № 56784.383.562, имот № 56784.383.436, имот № 56784.383.160 и имот № 56784.383.365; и Поземлен имот с идентификатор № 56784.383.216 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, триста осемдесет и три , точка, двеста и шестнадесет), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР засягащо поземления имот, с адрес на поземления имот: местност К. Ш., с площ по скица от 6020 (шест хиляди и двадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 103216 (сто и три хиляди двеста и шестнадесет), при съседи по скица: имот № 56784.383.333, имот № 56784.383.323, имот № 56784.383.299, имот № 56784.383.217, имот № 56784.383.1, имот № 56784.383.562, имот № 56784.383.215 и имот № 56784.383.222; която да се извърши между: И.П.Ш. ЕГН **********, П.П.Ш. ЕГН ********** и двамата със съдебен адреса*** чрез адв. М.Г., Л.И.Ш. ЕГН ********** ***, Н.П.Ш. ЕГН ********** *** и К.П.Ш. ЕГН ********** *** при квоти: от ½ ид. част за Л.И.Ш.  и по 1/8 ид. част за И.П.Ш.; П.П.Ш.; Н.П.Ш. и К.П.Ш..

С Решение № 2085 от 27.05.2019 г., постановено по делото, съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол, съобразно прието по делото заключение по назначената съдебно – техническа експертиза от 12.02.2019 г. за делба на имотите по колена.

Страните не са отправили възражения.

Предвид това съда намира, че съставения проект за разделителен протокол с решение от 27.05.2019 г. следва да бъде обявен за окончателен.

На основание чл. 355 от ГПК съделителите ще следва да бъдат осъдени да платят държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела им, която за Л.И.Ш. е 8138 лв., а за И.П.Ш.; П.П.Ш.; Н.П.Ш. и К.П.Ш. от по 2034,44 лв.

 

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ОБЯВЯВА за окончателен предявения на И.П.Ш., П.П.Ш., Л.И.Ш., Н.П.Ш. и К.П.Ш. проект за разделителен протокол, съобразно приетото по делото заключение на …………. по СТЕ от 12.02.2019 г. г. както следва:

ДЯЛ I–ВИ ПИ 56784.383.214- Нива с площ 3001 кв.м за 106 000лв., IV категория, местност „К. Ш.” по кадастралната карта на гр. П., общ. П., при граници и съседи:

383.366, 383.222, 383.562, 383.436, 383.160, 383.365

ДЯЛ II-РИ ПИ 56784.383.770 / проектен /- Нива с площ 3010кв.м за 150450лв., IV категория, местност „К. Ш.” по кадастралната карта на гр. П., общ. П., при граници и съседи: 383.771, 383.222, 383.215, 383.562 и

ПИ 56784.383.771 /проектен/- Нива с площ 3010кв.м за 150450лв., IV категория, местност „К. Ш.” по кадастралната карта на гр. П., общ. П., при граници и съседи:  383.770, 383.222, 383.333, 383.323, 383.299, 383.217, 383.1, 383.562

ОСЪЖДА И.П.Ш. ЕГН **********,*** чрез адв. М.Г. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС държавна такса в размер от 8138 лв. (осем хиляди сто тридесет и осем лева).

ОСЪЖДА П.П.Ш. ЕГН ********** *** чрез адв. М.Г., Л.И.Ш. ЕГН ********** ***, Н.П.Ш. ЕГН ********** *** и К.П.Ш. ЕГН ********** *** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС държавна такса в размер от по 2034,44  лв. (две хиляди и тридесет и четири  лева и четиридесет и четири ст.)

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Пловдивски окръжен съд, считано от връчването му на страните.

 

След влизане на решението в сила делото да се докладва за продължаване на съдопроизводствените действия по теглене на жребие.

        

Приканва страните в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да внесат дължимите от тях държавни такси по сметка на ПРС, като им указва, че при неизпълнение на задължението в предоставения им срок спрямо тях ще се предприемат действия по принудителното им събиране.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.