Гражданско дело 10741/2016 - Определение - 13-01-2020

Определение по Гражданско дело 10741/2016г.

ПРОТОКОЛ № 499

 

 

Година 2020                                                                                       град Пловдив

Пловдивски районен съд                                            ІV граждански състав

На тринадесети януари                                                              2020 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

Секретар: Диана Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Тенева

гражданско дело  номер 10741  по описа за  2016 година.

На именното повикване в  15:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.П.Ш. - редовно призован, не се явява, за него се явява адв. Г., с пълномощно по делото.

ИЩЕЦЪТ П.П.Ш. - редовно призован, се явява лично и с адв. Г., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Л.И.Ш. -  редовно призован, не се явява, за него се явява адв. С., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Н.П.Ш. -  редовно призован, не се явява, за него се явява адв. М., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ К.П.Ш. - редовно призована, не се явява, за него се явява адв. М., с пълномощно по делото.

        

          АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

          АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

          АДВ. М.: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

Заседанието е насрочено за теглене на жребие, с оглед влизане в сила на постановеното по делото решение № 3274/ 02.08.2019 г., с което е обявен за окончателен проекта за разделителен протокол, съобразно който се обособяват два дяла, които следва да бъдат разпределени между съделителите по   колена. За фактическото осъществяване на тегленето на жребия съдът изготви два еднакви по форма и размер бели листа, върху които с римски цифри се изписаха дяловете, а именно І и ІІ. Листовете се сгънаха по еднакъв начин.

В  едното  коляно е Л.Ш., а  останалите съделители са в другото коляно.

Пристъпи се към тегленето.

От името на съделителите И.П.Ш., П.П.Ш., Н.П.Ш. и К.П., ще тегли  П.П.Ш..

П.П.Ш. изтегли дял ІІ -ри за съделителите И.П.Ш., П.П.Ш., Н.П.Ш. и К.П..

За Л. Ш. остана дял І –ви.

Листовете,  които се използваха се прилагат към протокола и стават   неразделна част от него.

С оглед на така  изтегленият жребий съдът намира, че недвижимите имоти включени в дял І-ви по обявения окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в дял на Л. Ш., а недвижимите имоти включени в дял ІІ по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в дял на И.П.Ш., П.П.Ш., Н.П.Ш. и К.П..

Предвид изложеното

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Л.И.Ш. ЕГН ********** *** следния недвижим имот: ПИ ***- Нива с площ 3001 кв.м за 106 000лв., IV категория, местност „К. Ш.” по кадастралната карта на гр. Пловдив, общ. Пловдив, при граници и съседи:

**, ** **, ***, **, ***

 

       ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на П.П.Ш. ЕГН ********** *** адв. М.Г., И.П.Ш. ЕГН **********,*** адв. М.Г., Н.П.Ш. ЕГН ********** *** и К.П.Ш. ЕГН ********** *** следните недвижими имоти: ПИ *** / проектен /- Нива с площ 3010кв.м за 150450лв., IV категория, местност „К. Ш.” по кадастралната карта на гр. Пловдив, общ. Пловдив, при граници и съседи: ***, ***, ***, *** и

ПИ *** /проектен/- Нива с площ 3010кв.м за 150450лв., IV категория, местност „К. Ш.” по кадастралната карта на гр. Пловдив, общ. Пловдив, при граници и съседи:  ***, **, **, *** ***, ***, **, ***.

       Тъй като съделителите, които получават дял ІІ - ри И.П.Ш., П.П.Ш., Н.П.Ш. и К.П. получават имоти, която обща стойност надхвърля тяхната квота    със сумата 97450 лева, то същите следва да бъдат осъдени да уравнят дела на Л.Ш., като му заплатят посочената сумата, съответно с това следва да заплатят на Община Пловдив местен данък за възмездно получената част,  която е 2,5 % върху 97450 лева или 2436, 25 лева.

Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА П.П.Ш. ЕГН ********** *** адв. М.Г., И.П.Ш. ЕГН **********,*** адв. М.Г., Н.П.Ш. ЕГН ********** *** и К.П.Ш. ЕГН ********** *** да заплатят солидарно на Л.И.Ш. ЕГН ********** ***50 лева (деветдесет и седем хиляди четиристотин и петдесет) лева за уравняване на дела му.

ОСЪЖДА П.П.Ш. ЕГН ********** *** адв. М.Г., И.П.Ш. ЕГН **********,*** адв. М.Г., Н.П.Ш. ЕГН ********** *** и К.П.Ш. ЕГН ********** *** да заплатят солидарно на Община Пловдив сумата от 2436, 25 ( две хиляди четиристотин тридесет и шест лева и 25 ст. ) лева местен данък за възмездно получената  част от квотата на другия съделител.

ЛИСТОВЕТЕ посредством, които се осъществи жребия в днешното съдебно заседание да се считат за неразделна част от настоящия протокол.

Поради изчерпване предмета на спора относно ликвидиране на съсобствеността между страните по отношение на допуснатите до делба имоти производството по делото следва да се прекрати, а след влизане в сила на определението делото да се внесе в архив.

Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10741/2016 г. по описа на ПРС-ІV-ти гр. състав.

УКАЗВА на страните, че определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

СЛЕД влизане на Определението за прекратяване на производството в сила, делото да се внесе в архив.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 15:09 часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

                                                                  СЕКРЕТАР:    /п/     

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

В.С.