Гражданско дело 10702/2016 - Определение - 06-10-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

№ 8438                     06.10.2016 година                          град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII граждански състав, в закрито заседание на шести октомври две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Николай Стоянов гражданско дело № 10702 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

 

Производството е образувано по искова молба вх. № 40229/29.07.2016 г. С разпореждане на съда от 01,08,2016 г. исковата молба е оставена без движение, като на ищците са дадени указания в едноседмичен срок да отстранят посочени нередовности на исковата молба. Съобщението е редовно връчена на ищеца на 26,09.2016 г. Така срокът за изпълнение на указанието е изтекъл на 03.10.2016 г. до края на работния ден, към който момент, а и до постановяването на настоящия акт, по делото не са изпълнени указанията на съда.

По изложеното е налице хипотезата на чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба подлежи на връщане, а производството по делото следва да се прекрати.

Воден от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 40229/29.07.2016 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 10702/2016 г. по описа на ПРС, XVIII гр. състав.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред ПОС с частна жалба.  

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/  НИКОЛАЙ СТОЯНОВ 

                                              

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ВТ