Гражданско дело 10573/2016 - Определение - 14-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 8751                       14.10.2016 година                            град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XVII гр. състав, в закрито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Десислава Порязова гражданско дело № 10573 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

 

 

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от К.Б.Е., ЕГН: **********,***, против И.Б.Е., ЕГН: **********,***.

Ответникът И.Б.Е. заема длъжността ....................... и в това си качество е създал служебни взаимоотношения с всички съдии от Районен съд- Пловдив.

Посоченото обстоятелство би могло да породи съмнение в безпристрастието на съдията- докладчик, поради което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК същият не следва да участва в разглеждането му.

Отделно от това, ответникът е подал и изрична молба, в която е поискал отвод на всички съдии от Районен съд- Пловдив, за да се изключи възможността от възникване на евентуални съмнения в предубедеността на съдията, разглеждащ делото.

С оглед така направените отводи на всички съдии, разглеждането на делото в Районен съд- Пловдив е невъзможно, поради което то следва да се прекрати и на основание чл. 23 ал. 3 от ГПК да се докладва на Председателя на Окръжен съд- Пловдив за изпращането му за разглеждане от друг равен по степен съд.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТВЕЖДА съдия Десислава Порязова от разглеждане на гражданско дело № 10573 по описа на Районен съд- Пловдив за 2016 година.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10573 по описа на Районен съд- Пловдив за 2016 година, XVII гр. състав.

 

Делото да се докладва на Председателя на Окръжен съд- Пловдив за изпращането му за разглеждане от друг равен по степен съд.

 

 

                                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                   / Десислава Порязова /

Вярно с оригинала

ВА