Гражданско дело 10572/2016 - Определение - 05-10-2016

Определение по Гражданско дело 10572/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 8402

гр.Пловдив, 05.10.2016г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХІІ гр.с., в закрито съдебно заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

Председател: Росица Кюртова

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №10572 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на “ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, чрез пълномощника юрк.К.Н., против К.Й. О., ЕГН **********,***, с която са предявени по реда на чл.422 ГПК обективно съединени искове за признаване за установено по отношение ответника, че същият дължи на ищеца сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК в производство по ч.гр.д.№7802/2016г. по описа на ПРС, ХХ гр.с.

От материалите, приложени по ч.гр.д.№7802/2016г. по описа на ПРС, ХХ гр.с., се установява, че в полза на ищеца и против ответника е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК за сумата 1 126,18 лв., представляваща стойност на консумирана електрическа енергия през периода от 02.02.2016г. до 01.03.2016г., ведно със законна лихва от датата на заявлението по чл.410 ГПК – 09.06.20196г., до окончателното плащане, и сумата 16,91 лв. – обезщетение за забавено плащане, определено за периода 16.04.2016г. - 08.06.2016г. Установява се още, че в срока по чл.414, ал.2 ГПК е постъпило писмено възражение против заповедта от длъжника К.Й. О.. На заявителя е указано да предяви иск за установяване на вземанията си в 1-месечен срок, в противен случай заповедта за изпълнение ще бъде обезсилена. В посочения срок е подадена настоящата искова молба. В последствие, обаче – с молба от 04.10.2016г., ответникът К. О. заявява, че се отказва от възражението, тъй като е постигнато извънсъдебно споразумение с ищеца.

Съгласно чл.416 ГПК, когато възражение не е подадено в срок или е оттеглено, заповедта за изпълнение влиза в сила. Наличието на надлежно връчена заповед за изпълнение и възражение от длъжника против същата в срока по чл.414 ГПК са абсолютни процесуални предпоставки за допустимост на иска по чл.422 ГПК. Затова съдът намира, че доколкото към настоящия момент постъпилото в хода на заповедното производство възражение по чл.414 ГПК против издадената заповед за изпълнение е оттеглено от длъжника, то предпоставки за допустимост на предявения установителен иск за вземанията против същото лице отсъстват и производството по настоящото дело следва да се прекрати. Поради отказ от възражението заповедта за изпълнение е влязла в законна сила, за това не са налице основания за обезсилването й. По изложените съображения, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№10572/2016г. по описа на РС Пловдив, ХХІІ гр.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.     

                                                                          

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Росица Кюртова

 

Вярно с оригинала!

КЯ