Гражданско дело 10538/2016 - Определение - 12-10-2016

Определение по Гражданско дело 10538/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 І брачен състав

На дванадесети октомври                                 Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 10538 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 10,12 часа се явиха:

.............................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

ЕТО защо,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

 ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на детето В. Х. И., с ЕГН ********** на бащата Х.Ц.И., с ЕГН **********, като се определя местоживеенето на детето В. Х. И., с ЕГН **********, при бащата Х.Ц.И., с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката Д.И.И., с ЕГН ********** и детето В. Х. И., с ЕГН **********, както следва:  Всяка първа и трета седмица от месеца - от 18.00 часа в петък до 20.00 часа в неделя, с преспиване, както и всяка седмица в един от дните вторник, сряда и четвъртък - от 17.00 часа до 20.00 часа; Тридесет календарни дни през календарната година, като тези дни могат да бъдат разделени на два пъти по 15 /петнадесет/ дни или на три пъти по 10 /десет/ дни - според възможностите за осъществяване на лични отношения на майката. Детето ще празнува Великденските, Коледните и Новогодишните празници по следния начин: всяка четна година с бащата Х.Ц.И., респективно всяка нечетна година - с майката Д.И.И.. Рождените и имените дни на детето ще бъдат празнувани с единия родител - всяка четна година с бащата Х.Ц.И., всяка нечетна година - с майката Д.И.И.. Родителите се споразумяват, че при заболяване на детето ще си осигуряват пълен достъп за свиждане с него независимо от уговорения в настоящото споразумение режим.

ОСЪЖДА майката Д.И.И., с ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете В. Х. И., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Х.Ц.И., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, считано от 12.10.2016г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Д.И.И., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 108 лв. /сто и осем лева/, представляваща дължима държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10538/2016 г. по описа на ПРС, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 10,22 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: п/ С. Александрова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.